Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědi oponentům

Příspěvky

Jirkovi Krutinovi

21. 4. 2015

Karel Bešorna

... Jako reakci na tvé poslední články ti píši tento dopis. Zde naznačuješ, že pan Vacek má jen pět přátel. Dle dopisů zveřejněných na tomto webu, počtu prodaných lístků na veřejných meditacích a přihlášených zájemců na semináře pana Vacka si dovolím tvrdit, že těchto přátel je mnohem více. Osobně se také považuji za Jeho dobrého přítele a nejen to, pan Vacek je pro mne i duchovním otcem. Proto si vyprošuji, aby tento fakt byl brán v úvahu i ve tvých článcích...

 

Píší nám Krutinovi

16. 4. 2015

přátelé Jiřího Vacka

Pro informaci: tento článek zveřejňujeme až po uveřejnění „Prohlášení“ Krutinových. To vyšlo na jejich webu 14.4.2015 večer, neboli dříve než tento náš článek, aniž by Krutinovi vyčkali na naši odpověď na jejich níže uvedený e-mail.

 

Hold Mistrovi

21. 3. 2015

Martin Tomeš

Vzhledem k nedávným dosti drsným výpadům, pomluvám a očerňování Mistra a zakladatele naší školy pana Jiřího Vacka a též vzhledem k tomu, že preferuji spíše pozitivní styl vyjadřování názorů, si zde dovolím nabídnout svůj pohled a zkušenosti jako malou protiváhu pomlouvačné kampaně, které se Mistr Jiří Vacek stal terčem...

 

Z dění mezi námi

19. 3. 2015

Jiří Vacek

... Meditovat s takovými hledajícími a pomáhat jim na stezce poznání Ramany Mahárišiho opravdu již nemělo smysl. Proto osud zasáhl, jak zasáhl. To jak „se přátelí“ s někým, kdo tohoto mistra odbývá jako polonahého mudrce a znevažuje jeho přínos pro tisíce hledajících na celém světě, mluví samo za sebe naprosto jednoznačně...

 

Zcestné názory P. Wilberga

22. 2. 2015

Jiří Vacek

K článku P. Wilberga: K otázce „zla“, 16. 2. 2015.

„Absolutní zlo, princip zla, něco jako protipól Boha neexistuje“ – s tím je možné souhlasit. Tvrzení „neexistují zlé síly, bytosti či osoby, ale pouze špatné nebo dokonce strašné činy“, neodpovídá skutečnosti stejně jako to, že „neexistuje boj mezi dobrem a zlem“. Z toho, že neexistuje princip zla, zdaleka nevyplývá, že bytosti nemohou myslet ve zlu, že neexistují zlé síly nebo boj mezi dobrými a zlými myšlenkami. Absolutní zlo neexistuje, ale relativní ano...

 

Ad K otázce „Zla"

21. 2. 2015

Sára Hromádková

Peter Wilberg ve svém článku „K otázce „Zla““ píše, že něco jako věčná válka, boj dobra se zlem neexistuje. Není to pravda. Věčná válka, boj mezi dobrem a zlem samozřejmě existuje a ocitne se v ní každý hledající, který to se sebepoznáním či sjednocením se s Bohem myslí vážně. Zvláště na stezce sebe si vědomého pozorovatele tak, jak ji učí například Jiří Vacek, jsou síly, které nás drží v nevědomosti o sobě napadány přímo. Upřímný hledající velmi záhy zjistí, že existují síly, o nichž dříve neměl ani ponětí a které mu znesnadňují, až znemožňují rychlý pokrok na cestě k Bohu. Ač bychom rádi bděli po celý den, zjišťujeme, že to není tak snadné, jak by se zdálo a že nám v našem úsilí doslova „něco“ brání.

 

Jak je to možné?

17. 2. 2015

Jiří Vacek

Právě za takto jasně podávanou nauku jsem zákonitě neustále terčem sil zla. Nedostatečně očištěná mysl mnohých hledajících jim zastírá rozum a pak pod jejím vlivem se staví na stranu zla a připojují se k jeho útokům na takto jasně podanou nauku. Neútočí na ni vychytrale přímo, ale přes jejího šiřitele, aby znevážením jeho osoby znevážilo i nauku přímého návratu k Bohu, kterou učí. Právě toto je nejprůkaznější zkouška očisty mysli hledajících. Kdo v ní neobstojí, upadá do moci sil odstředivých a nepřátelských Bohu a ztrácí stezku.

 

Odpověď Peterovi Wilbergovi

16. 2. 2015

Jiří Vacek

Milý příteli, pane Petře Wilbergu! Svůj dopis začínáte hned přímou agresí: já jsem neslušný, protože jsem článek o vašem vztahu k Ramanovi Mahárišim nepřeložil a nezaslal vám. Vy jste naopak ten slušný, protože svůj dopis mně posíláte a již v překladu. Povinnost zasílat články tomu, koho se týkají, však neexistuje. Káráte mne za porušení povinnosti, kterou jste si sám vymyslel. Kdyby taková povinnost existovala, všechny sdělovací prostředky by nemohly o ničem psát ani referovat, protože než by vypátraly adresu, udělaly překlad, což je zdlouhavé až nemožné, věc by nebyla aktuální. Snažíte se mě pouze vylíčit jako horšího a tak nade mnou u nemyslícího čtenáře získat výhodu lepšího postavení: „Já jsem lepší“. Také se tomu říká pýcha nebo potřeba dominance.

 

Otevřený dopis panu Jiřímu Vackovi

15. 2. 2015

Peter Wilberg

(pozn. reakce na článek Jiřího Vacka Od Ramany Mahárišiho k P. Wilbergovi?)

Vážený pane, účelem mého nedávného článku „O mystifikaci ‚Já‘ v neo-východních kultech meditace“ bylo vznést důležité otázky velmi obecného významu, nikoli Vás osobně posuzovat jako jednotlivce. Proto v něm nikde nezmiňuji Vaše jméno. Je škoda, že Vám na základě jediného mého článku, a to přestože jsem napsal mnoho různých esejí, připadá zcela přijatelné neinformovaně a obhrouble posuzovat můj charakter (a vynášet soudy o Marxovi a Martinovi Heideggerovi).

 

Překvapení

13. 2. 2015

Jiří Vacek

Včera jsem neočekávaně obdržel dopis v originále i překlad od P. Wilberga. Reaguje na můj článek o Ramanovi Mahárišim a na jeho tvrzení o něm na našem webu. Má mysl mě donutila psát odpověď. Po jejím přepisu, píši rukou, oba články zde zveřejním.

 

Dopis Robíkovi

12. 2. 2015

Karel Bešorna

...Chci tě tímto informovat, že v současné době řešíme autorskoprávní záležitosti ohledně bývalého webu. Není již možné zde publikovat jékoliv články pana Vacka a jeho přátel. Je od tebe velmi nezodpovědné, že tak činíš i nadále bez jejich vědomí a souhlasu a dokonce i proti jejich vůli...

 

O rozumu a vášni

12. 2. 2015

Jiří Nykl

...Stejně jako v křesťanství platí i v duchovní škole, že nejvyšší je Bůh a jeho vůle. Bez Pokory je naše námaha neplodná. Z tohoto nadhledu se jeví kritika Z. K. a jejího vnímání a tázání ve stavu vědomí zbytečná. Samozřejmě, že osobní stránky na internetu jsou privátní záležitosti a autor může psát svobodně cokoliv. Přesto i zde platí pro lidi ducha, že slovem se nemáme vyprazdňovat, ale naplňovat, nejlépe  láskou, tolerancí, úctou a porozuměním. Slušní lidé se mohou opřít o křesťanskou zásadu, která počítá s pokorným přijetím napomenutí mezi bratry a sestrami...

 

Zpochybňování nacistických zločinů Peterem Wilbergem

11. 2. 2015

Petr Kouba

Co se dovídáme z facebookových stránek Petera Wilberga (adresy k ověření jsou v textu) o 1. a 2. světové válce a o Holocaustu? 1. a 2. světovou válku vyvolali Angličané a ne Němci! Osvoboďte se od celoživotního výplachu mozku o zavraždění 6 miliónů židů v plynových komorách. Cyklon B byl v Osvětimi používán k záchraně lidských životů (desinfekce budov, oděvů atd.)...

 

Pokrytectví nejvyššího stupně

10. 2. 2015

Jiří Vacek

Mnozí z hledajících, kterým jsem roky pomáhal včetně toho, že chodili k nám do bytu i vícekrát za týden s námi meditovat, se najednou projevili nikoliv jako přátelé, ale jako pokrytci...Jsou posedlí strašlivým spojením nestydatosti, nadutosti a nesnášenlivosti, pod jehož vlivem jsou přesvědčeni, že oni jsou oprávněni určovat, co druhý může a nemůže a v takové míře, v jaké mají moc, druhým brání svobodně se vyjadřovat a žít...

 

Ad „Farizejský kvas vždy praskne“

9. 2. 2015

Sára Hromádková

V článku „Farizejský kvas vždy praskne“ Krutinovi napadají a očerňují svého otce, tchána a duchovního mistra, od kterého trvale čerpají duchovní pomoc, i když se ho neoficiálně před třemi lety jako svého mistra zřekli. Proč neuvádějí. V článku plném nenávisti k panu Vackovi se nás snaží přesvědčit, že je pro hledající největším zlem, které námi manipuluje ke svému prospěchu. Důkazy opět žádné nepředkládají. Hrdinně brání svého nového gurua (kolikátého už?) a bezmyšlenkovitě útočí na vlastní zdroj duchovní pomoci.

 

Lhaní na facebooku

8. 2. 2015

Jiří Vacek

Na facebooku J.K. se stále objevují mnohé lži. Pro správnou informovanost je dobré znát pravdu...Je poučné si uvědomit, že ti, kteří mě takto lživě pomlouvají, roky chodili k nám do bytu čerpat mou pomoc. To je jejich vděčnost. Jejich překrucování pravdy ukazuje jasně, co jsou zač. Navíc sám vznik klubovny byl od samého začátku podmíněn tím, že jsem do ní docházel. Nemyslím, že by tam hledající chodili za Pavlem...

 

Novodobý páter Koniáš

5. 2. 2015

Jiří Vacek

Dnes (29.1.2015) přinesli Krutinovi velkou krabici knih, které Pavel Dymanus vyhodil z klubovny. Knihy tam pro naše nakladatelství prodával Renda...Jirkův souhlas s takovým jednáním je udivující, protože kromě jiných hledisek přímo ekonomicky poškozuje naše společné nakladatelství.
(celý článek)

 

O názorech a nesnášenlivosti

5. 2. 2015

Jiří Vacek

Určitě každý má právo na své názory. Má na ně právo nejen žák, ale i učitel a mistr. Jelikož mistr je ten, kdo dává a pomáhá a žák ten, co dostává a bere, rozhoduje mistr o tom, komu chce pomáhat a za jakých podmínek chce pomáhat. Je proto na žákovi, aby chce-li pomoc, přijal mistrovy podmínky a hlavně je plnil.

 

Síly nepřátelské poznání završují své dílo

5. 2. 2015

Petr Kouba

Zevně se nám současná situace ve společenství podává jako rozpory pár jedinců z "Modrého webu" nebo jako individuální boj Jiřího Vacka s neexistujícím zlem atd. Když se ale nyní po pár měsících podíváme, k čemu skutečně došlo, zjistíme, že k postupné likvidaci Buddhy, Dharmy a Sanghy. Tedy třech nejcennějších klenotů, které jsme měli střežit jako oko v hlavě. Síly nepřátelské poznání jsou velmi lstivé a postupně ovládly mysli těch, kteří jim dopřáli sluchu a zanedbávali očistu.

 

Od Ramany Mahárišiho k P. Wilbergovi?

31. 1. 2015

 Jiří Vacek

...Nevím, jestli si Wilberg uvědomuje jednu základní pravdu: lidský rozum je výtvorem Boha a nikoliv Bůh je výtvorem rozumu. Mnozí akademičtí filosofové nás někdy přímo, někdy skrytě přesvědčují, že rozum je přiměřeným nástrojem k posuzování Boha a pak jej, jeho závěry nadřazují Bohu. Pro ně nejvyšší, absolutní pravda není Bůh, ale jejich rozum. V jejich životě a myšlení to znamená, že jejich rozum se stal jejich Bohem, který jim i vládne. Pravdou je, že lidský rozum čerpá své porozumění z božského rozumu neboli z božské moudrosti, ale jen v takové míře, v jaké je toho schopen...

 

Ježíš: „Varujte se kvasu farizejského!“

30. 1. 2015

Jiří Vacek

Když čtu filosofické traktáty P. Wilberga a jeho spřízněných duší, tak si připomínám jeden výrok, tuším Ramany Mahárišiho: „Kdybych se setkal s tím zmatkem od filosofů dřív, než jsem dosáhl poznání Já, nikdy bych Já nepoznal“. A přece je to tak prosté, jak učí bible: „Buď tich a věz, že Já jsem Bůh“.

 

Ještě k Robíkovi

28. 1. 2015

Jiří Vacek

...Jestliže žák opustí takto mistra naprosto nepřípustným způsobem i z hlediska běžné lidské slušnosti, určitě to něco o jeho očistě vypovídá. Schvalovat takové jednání nemá s pravou naukou vůbec nic společného a jen hledajícím přináší škodu a nic jiného. Proč by měl mistr těm, kteří se neumí ani zevně slušně chovat, pomáhat?...

 

Zlo útočí dál

27. 1. 2015

Jiří Vacek

...Všechny tyto události, které tvoří vzájemně propojenou a souvislou řadu činností, které se odehrávají delší dobu, se nám vydávají jen za izolované soukromé záležitosti. Zřejmě si autoři této „pravdy“ myslí, že jsme slabomyslní.

 

Ad klubovna

25. 1. 2015

Martin Tomeš

Vzhledem k tomu, že se mě mnoho mimopražských členů sanghy ptalo, co se vlastně stalo kolem klubovny, tak si dovolím jen stručně konstatovat to, co již mnohem lépe popsali někteří mí přátelé ve svých příspěvcích.

 

Dopis Evě

25. 1. 2015

Sára Hromádková

...Nelze si však nevšimout, že v poslední době na webech jiří.vacek.cz a vašem novém webu jóga.vedomí.info jako zastánci Mahárišiho učení nepůsobíte, spíše naopak - viz např. Duchovní manifest pro náš věk od vašeho nového mentora Petra Wilberga. Můžete prosím vysvětlit tuto náhlou změnu?...

 

Dopis Jirkovi K.

24. 1. 2015

Karel Bešorna

Ahoj Jirko Krutino...Tímto bych tě tedy chtěl ještě jednou požádat o zveřejnění i této části komunikace z tvého FB profilu, aby si na toto každý z nás mohl udělat svůj vlastní názor...

 

Revize duchovních hodnot

24. 1. 2015

Jiří Nykl

...Nikdy jsem nepoznal tak lidsky krásného a čistého člověka, kterým je Jiří Vacek, přestože dokonalý je jen Bůh. Nikdy jsem nepoznal tolik krásných lidiček, kteří společenství tvoří. Nauka, Mistr i místní mistři jsou moji velikou životní hodnotou, kterou si chci ponechat do posledních let mého života. Stejně jako není problém se od všeho odpoutat ve vědomí, neměl by být problém vrátit lásku k bližním tam, kam na cestě k Bohu patří...

 

Vyjádření k dění ve společenství a reakce na poslední články Krutinových

23. 1. 2015

Petr Bělský

...Odmítám, že jsem někým mystifikován nebo manipulován. Ani tento článek nepíši na vyžádání, ale ze své vůle. Nebudu ani rozebírat jednotlivě vše, co se v souvislosti se mnou v obsáhlých článcích na „žlutém“ webu píše, jelikož to podle mne nemá smysl. Snažím se hlavně přispět k tomu, aby ti, kteří se v současném dění příliš neorientují, si mohli udělat lepší obrázek o nastalé situaci.

 

Dopis Mistrovi 12/2014

23. 1. 2015

Tereza Kubištová

...Považuji však za důležité vyjádřit se ke stávající situaci v naší sanze. To, co se nyní děje, mě velmi mrzí. Mrzí mě to kvůli tomu, co jste „do nás vložil“, mrzí mě to kvůli nám samým. Je pro mě velmi varující, jak snadno lze zapomenout, z jakého Zdroje vzešla obrovská síla jednoty společenství, ze které všichni čerpáme pomoc a ochranu na cestě ke svobodě. Následky rozpadu naší školy nedohlédneme, ale poneseme je všichni...

 

Dopis Pavlu Dymanusovi

23. 1. 2015

Karel Bešorna

...Za tvé vedení duchovní klubovny jsem si tě velmi vážil. Byla to z tvé strany nepochybně tvrdá a velmi obětavá práce. Byl jsem přesvědčen, že takováto nezištná činnost vede člověka k pokoře a k porozumění druhým. Proto jsem byl doslova šokován, když jsem se dozvěděl o tvém hrubém a velmi zlém chování vůči panu Vackovi. Je pro mne naprosto nepochopitelné, že jsi schopen Jej, svého duchovního otce, veřejně a pln zlých emocí obviňovat, z toho, že lže!...

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »