Jdi na obsah Jdi na menu
 


Betlémské světlo

27. 12. 2014

Jiří Nykl

Drazí přátelé.

Adventní doba je časem kdy se otevírají lidská srdce očistnému procesu porozumění, milosrdenství a lásky k lidem. Křesťané se toužebně připravují na oslavu požehnaného příchodu svého Mistra Ježíše Krista, který je pro boží lid světlem jejich cesty životem ve světě. „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1,5).

Drahé sestry a bratři ve společenství Jiřího Vacka - radujte se!

Navzdory všemu protivenství, které je ovšem také důkazem pravosti světla, neboť jak praví bible: „Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům. Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.“ (Luk. 6, 26-28).

„Člověk je schopen konat skutečné dobro jen tehdy, je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jenom zlo. Čím je srdce naplněno, tím ústa přetékají.“ Luk 6,45 (SNC).

Naše radost nemůže být nikým narušena, protože náš Mistr je mezi námi a naše světlo jasně svítí, stejně jako to Betlémské křesťanům. Silně si uvědomujme bohatství, které nám bylo z Boží milosti dáno – dílo Jiřího Vacka, božího nástroje, který v lásce k nám dal ve svém životě na první místo Boha, aby svými schopnostmi a vůli přinesl toto světlo k našim nohám, aby nám pomohlo k poznání na cestě.

Všem, kteří ve své nevědomosti narušují lásku ve společenství, můžeme sdělit: Naše společenství je klenotem, který si nedáme vzít, protože je v něm síla vzájemné lásky. Pro mnoho z nás jsou klenoty společenství denním chlebem, to nás zavazuje, abychom tímto darem nepohrdali a chránili jej před nehodnými.

Prosím Vás nešťastníky, kteří jste se nechali přemoci zlem, abyste se vzpamatovali a vrátili zpět cestou úcty a pokory, pokud jste toho ještě hodni.

Když společně vyslovujeme mantru „Bože mám Tě rád“ vyjadřujeme tím trojiční vztah Otce, syna a Ducha svatého. Příkladem vztahu Otce a syna je nám věnování Jirky Krutiny v knize „Spanda Gíta“ (str3):

 
Jirko,
díky mistře a příteli za VŠE, jsi pokladem, ve kterém jsem nalezl VŠE,
sebe, Boha i pravé štěstí.
Tvé otcovství je mým Šivovstvím, v jediném Já jsem.
….. a Ty jsi mým jediným otcem
ve vědomí Já jsem.

 

Máme-li mít nějaké výsledky na duchovní cestě, musíme ctít řád, který je nepřekročitelný.

Je-li zakladatelem naší školy Jiří Vacek, musí platit, že je naším Otcem – jediným Mistrem, kterého ctíme, milujeme a posloucháme. Naše víra k němu musí vydržet i zkoušky pokory a přijetí slov, kterým nerozumíme, nebo se nám mohou zdát zavádějící. Pokud si opravdu Mistra vážíme, pak není zapotřebí jakékoliv vysvětlování a dokazování vlastní pravdy. Pokora snese daleko větší zkoušky a bez ní se daleko nedostaneme. Právě takových projevů jsme nyní svědky. Není to výzva k slepé víře nebo snad nějakému sektářskému podřizování se autoritě. Vždyť náš Mistr ochotně zveřejňuje jakékoliv naše dotazy a rád nám věnuje svůj čas na vysvětlení.

Také nemáme dvě školy, ale jednu. Duchovní bohatství kašmírského šivaismu, které nám předává ve výjimečné kvalitě Jirka Krutina je velikým obohacením pro Ty, kteří jsou schopni svým intelektem pochopit nároky i nebezpečí nepochopení tohoto učení. Nemělo by být jablkem sváru.

Prosím o prominutí, že jsem si ve svém nedokonalém poznání nejvyšších pravd dovolil napsat tato slova. Již po podzimní Morávce, které jsem se mohl zúčastnit jen díky rozhodnutí Mistra Jiřího Vacka - umístit bez rozdílu všechny náhradníky, jsem chtěl poděkovat za takovou čistou spravedlnost – důkaz božího působení v jeho skutcích.

Společenství na Morávce je pro mne nesmírným duchovním i životním bohatstvím, které si netroufám slovy popsat. Když člověk vnímá sílu lásky všech účastníků meditace je touto silou pozvedán k Bohu, stejně jako zákonem Archimeda těleso ponořené do kapaliny.

Drazí přátelé, bez Lásky se k Bohu nemůžeme přiblížit. V Lásce se učíme nejen ze slov, ale i neverbálních projevů. Jo to moc krásná zkušenost a síla pro duchovní cestu. Nezapomínejte na to prosím při přihlašovacích dostizích, kdy je za 60 minut rozhodnuto a člověk, který nemá v kapse nejnovější techniku a kamarády, kteří to umí zařídit, je bez šance. Pokorně uznávám, že na takové dary nemáme nárok, ale stejně tak všichni nemáme žádný nárok na život. Věřte však, že srdci starého člověka způsobuje větší bolest neláska a neúcta k Mistrovi. Projevy „duchovní kulturistiky“ by neměly mít v našich slovech ani skutcích místo.

"Mám vás všechny rád. Mějte se také všichni rádi. Je to fajn." J.V.

Jiří Nykl

18.12.2014