Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis M. Tomášovi a Martinovi

10. 7. 2007

Jiří Nykl

(k článkům na kauza-vacek.blogspot.cz)

„Vidět a rozumět je nejkrásnější dar přírody“ A. Einstein

Připojuji se k přátelům Jiřího Vacka, kteří pociťují bolest, když je urážen člověk, který svým přístupem a osobní blízkostí dokázal zapálit plamen lásky k Bohu všem, kteří jej v lásce poznali.

„Bůh je v každém stvoření, jak tedy můžete působit jakémukoliv stvoření bolest?“. S. Saji Baba.

K argumentům v diskusi mohou posloužit citáty slavných lidí:

" Kde není kritizování, zavládá autoritářství, a to je hrob myšlení jak ve vědě tak i v politice“ TGM.

„Kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec."  Přísloví 12,1

„Ber si k srdci napomenutí a pozorně naslouchej výrokům poznání."  Přísloví 23,12

„Když vás někdo upozorňuje na vaše chyby, nedejte vzniknout nevraživosti. Pečlivě zkoumejte své chování a vděčně se věnujte jeho nápravě“. S. Saji Baba.

„Všecko zkoumejte, dobrého se držte“ 1. Tesalonickým 5,21.

Pokud pan J. Vacek dospěl ve svých pamětech k hodnocení jiných mistrů a jejich vlivu na duchovní vývoj hledajících, měl plné právo tak učinit. V té době byly na jeho prodejních pultech knihy manželů Tomášových i duchovních autorů, o kterých se ve svých pamětech zmiňuje pro usnadnění orientace hledajících. Člověk s tak vysokou rozlišovací schopností by rozhodně nerozšiřoval knižní díla autorů, kteří si nezasluhují úcty. Jestli si takovou kritiku může u nás někdo dovolit, tak je to právě pan J. Vacek pro svoji otevřenost, poctivost, obětavost, odbornost a hloubku duchovního poznání. Vztah k J. Kočímu je důkazem jeho úcty ke svým učitelům.

Sdělení J. Vacka pomáhají hledajícím vyvarovat se chyb, které mohou potkat i vysoce vyspělé žáky a duchovní, jak ukazuje následující příběh ze sedmé kapitoly knihy „Mystik“, spisovatele Davida Torkingtona: Zkušený kněz Robertson, který byl při vysokoškolském teologickém studiu prezidentem Ligy proti apartheidu a mnohokrát mluvil, psal i demonstroval proti rasismu, zjistil ke svému zděšení, že je sám rasistou a nemá sílu překonat v sobě tuto skrytou, zákeřnou chorobu. Pravda vyšla najevo v době, kdy jeho bratr Tony sdělil jemu i rodičům, že vystupuje z řádu, ve kterém byl misionářem v Jižní Africe a ožení se s černou Afričankou z kmene Zulu. Když později svoji švagrovou Protasii více poznával, začínal ji mít čím dál víc rád, až si ji opravdu zamiloval a mohl sám zakoušet její lásku. Uvědomil si, že to není jen láska, ale prožitek lásky, který jej osvobodil od předsudků, které jej znečišťovaly zevnitř.

Pro Miloše Tomáše platí Nerudovo: „Jeť sláva otcův krásný šperk pro syny – však kdo chceš ctěn být, dobuď cti si sám!“ Pomlouvačná kampaň na internetu nikomu slávy nepřidá a jaký má z duchovního hlediska smysl? Pokud jde o komerční zájmy, je to záležitost ega, která duchovnímu rozvoji brání a duchovní člověk nemůže dovolit svým myšlenkám a citům jít cestou k vlastnímu ponížení.

Vytvořit protiváhu proti Jiřímu Vackovi je nepochopení reality a pro jeho nepřátelé také hrozná dřina. Přátelé kolem J. V. mají víru větší než zrnko hořčice, stojí za svým Mistrem a mají velikou sílu proti zlu:

"Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nebudete pochybovat, učiníte nejen to, co se stalo s fíkovníkem; ale i kdybyste této hoře řekli: 'Zdvihni se a vrhni se do moře - stane se to."  Matouš 21,21

…“Dokud vidíme zlo zevně a nikoliv v sobě, jsme proti němu bezmocní a každý boj proti němu je předem prohraný, protože bojujeme s následky a nikoliv s příčinami, se zlem samým. Jedině pochopení, že zlo je vnitřní a naše, nám umožňuje se osvobodit z jeho moci, a tak se jej zbavit. Jinak, jak říká Míla Tomášová, nás naše mysl dovede tam, kam ji namíříme: do moci zla, a to je jen a jen zlé. Očekávat ve zlu jakékoliv dobro, je vrchol pošetilé nevědomosti“…Čl. „Zbav nás od všeho zlého“ - Jiří Vacek

„Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení“. První list Petrův 2,1.2.

„Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká“. Lukáš 6,45.


Miloši a Martine,

stejně jako Míla a Eduard Tomášovi patříte do krásných vzpomínek mnoha lidí, kteří měli štěstí vzájemného setkání. Dnes se chováte jako nepřátelé pro stejně hledající bratry a vytváříte ničivé silové pole pro následovníky Š. R. Maharišiho. Mistr J. Vacek neučí své přátelé nenávisti, ale stejně jako Bůh miluje hříšníky, ale nenávidí hřích, snaží se bojovat proti zlu, které přináší nepoznané ego a jeho závislosti.

Dnes i já díky Duchu Božímu stojím na jeho straně a rád bych pomohl i vám k pochopení emočního těla, kterému podléhají vaše skutky. Zkuste sami prohlédnout, jako páter Robertson a budete odměněni láskou k božství, které dělá Mistra Mistrem.

 „Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo“. Iz. 1,16.  

„…I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna“ Iz. 1,18.

„Je lehké přemoci zlobu láskou, lpění rozumem, lež pravdou, zlo dobrem a lakotu dobročinností“. S. Saji Baba.

„Pravda je vaším otcem. Láska je vaší matkou. Moudrost je vaším synem. Mír je vaší dcerou. Oddanost je vaším bratrem a duchovní hledači jsou vašimi přáteli“ S. Saji Baba.

„Nikoho nepomlouvejte a nikomu neubližujte, protože pomlouváte Mne, který jsem v něm“. S. Saji Baba.

Při čtení čl. „Co se hýbe“ od R. Pettingera jsem omylem otevřel čl. „Styl Jiřího Vacka“ od M. Tomáše a doslova se mi udělalo špatně. Klesli jste s Martinem opravdu hluboko a nemohu věřit, že tak jednají lidé, které jsem znal před rokem 1989.

Proč používáte k pomluvám tlačenku? Cožpak jste nečetli bibli?:

„Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje." Mk 7,15

 „A řekl: "Co vychází z člověka, to ho znesvěcuje. Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost.Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka." Mk 7,20-23

Proč vytýkáte panu J. Vackovi zbabělost? Cožpak nerozumíte slovům z bible?:

„Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,…“ Mt 10,16-17.

Vzpomínám si na moudré napomenutí paní Míly Tomášové, když jsme hovořili s přítelem ve vlaku z Jílového do Prahy příliš odvážně na totalitní poměry. Pokud jste psali za Husákovy éry ve svých životopisech, které měly vliv na vaše vzdělání a budoucnost, čemu věříte a co si myslíte o komunistickém režimu, pak by se vaše napadání dalo omluvit, pokud ne, nevidíte trám ve vlastním oku a nacházíte třísku v oku bližního.

„Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla“. Ef 4.25.

„Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost“. Ef 4,29.

„Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se moudrostí a nelžete proti pravdě. To přece není moudrost přicházející shůry, ale přízemní, živočišná, ďábelská. Vždyť kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost“. Jak 3,14-16.

„ Mluvit špatně o jiných znamená mluvit špatně o Božství. Když nemáte určitého člověka v lásce, ponechte ho sama sobě, buďte k němu lhostejní. Proč byste si ho měli vyvolit, abyste ho podrobili cenzuře a hovořili o něm hanlivě? Neznáte ani sebe, jak můžete vidět, jací jsou druzí?“. S. Saji Baba.

Nevím, Miloši a Martine zda mne zařadíte mezi čély, neznám pravý význam tohoto slova, ale jelikož jste tak učinili u více přátel J. V., které znám, bude mi tato nálepka ctí.

Trpělivost Mistra J. Vacka v této kauze mne obohatila o zkušenost, jak bojovat se zlem, jak správně argumentovat a neztratit tvář. Je to demokratická zkušenost, která mi pomáhá v životě ve světě a k vítězství pravdy v podmínkách totalitního myšlení, kterého je plno i v našem městě Vamberku.

Kromě toho, že si neumím život představit bez knih, kazet, CD, DVD a meditací s Mistrem J. V., začínám vidět a rozumět a to je podle geniálního A. Einsteina ten nejkrásnější dar.

Pochopil jsem, že člověk Jiří Vacek je naplněn Božím Duchem, který se nám dává  jako chléb života věčného. Moje láska k celému společenství, které jej provází, roste a nedá se zastavit. Jako ovoce zde zrají jeho přátelé – žáci, jejichž poznání je natolik kvalitní, že mohou být poslání do světa a šířit tuto vzácnou nauku.

Tobě Tomáši a Martine děkuji za důvod k napsání tohoto sdělení.

Rodině a přátelům Jiřího Vacka děkuji za mnohem víc, proto jsem napsal tento dopis.

„Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí“. A. Einstein.

„Vám pak moji posluchači, radím: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kteří vás nenávidí“. Luk 6,27 (SNC).

„Praví mistři nás obracejí ze světa do nitra a zdůrazňují nutnost poznání sebe a Boha jako nejvyšší cíl našeho života. Také platí, že jako strom se pozná podle ovoce, mistr, pokud ovšem učí, se pozná podle žáků“. J. Vacek.

„Dobrý příklad není jednou z možností ovlivnit jiné lidi. Je to jediná možnost“. A. Schweitzer.

„Vztek a nenávist jsou jako rybářský háček. Je velice důležité se ujistit, že jsme se na něj nechytili.“ Dalajlama.


Jiří Nykl, Vamberk 1.7.2007