Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tak nám píše paní Knápková viz KV 27. 7. 2009

4. 9. 2009

Jiří Vacek

(k článku na www.kauza-vacek.blogspot.cz)

KV neúnavně otiskuje pseudoduchovní výplody lidí se silným egem, které je plně v moci zla. Proto je světlo dráždí a považují za svou povinnost na ně útočit. Ve své nevědomosti nechápou, že útočí na sebe samé, na své dobro, kterému se takto uzavírají.

Z toho co píší, je přímo cítit zlá vůle, nedostatečná znalost nauky i praxe. Něco duchovního si přečetli, přečtené nedomýšlejí a chápou nesprávně podle litery a nikoliv podle ducha.

Na KV si myslí, že čím víc těchto projevů zla zveřejní, tím víc nám uškodí – o nic jiného než škodit totiž nejde. Již dávno odhodili přetvářku obrany manželů Tomášových a srší nenávistí a zlobou proti nám všem, i když většina se nikdy o Tomášových nevyjadřovala.

Urážka Tomášových byla jen jejich výmyslem, který měl ospravedlňovat jejich snahu zničit konkurenci. K žádné urážce nikdy nedošlo a pokud byli požádání, aby nějakou konkrétně uvedli, nikdy nebyli schopni uvést ani jedinou. Samozřejmě demokracii vyznávající lidé za vyjádřením odlišného názoru nikdy nevidí urážky, ale vždy právo na svobodu vyjadřování.

Jen ti, kteří lžou a mají zlé úmysly, se snaží veškeré svobodné vyjadřování zarazit, protože odhaluje jejich pravé úmysly, a to, co jsou. Zveřejňováním těchto výtvorů zlé nevědomosti škodí KV na prvém místě sobě. Slušní lidé a ti, co hledají pravdu záhy pochopí, oč jim jde.

Nepravdy na KV bych mohl vyvracet od rána do večera. Tak například paní Knápková. Ta je také velkou přítelkyní zla. Má strach, aby nebyla ukazována jeho pravá – zlá tvář. Nemá se na ně poukazovat. Takže na zlo nacismu, komunismu a mnohá další se nesmí upozorňovat. Proč? Protože to kazí zlu, aby získávalo své oběti! Za důkaz svého tvrzení uvádí – teď se divme – Ramana Mahárišiho: Nezabýval se prý zlem.

To, jestli se nějaký mudrc či světec zabývá zlem nebo nikoliv, je jeho osobní postoj a nikoliv důkaz. Mnoho učitelů se zlem zabývalo a to velmi intenzivně – například hned Gándhi, ale i mnozí další. Například zrovna Ježíš. Toho si tato paní zve na pomoc proti mně v záležitosti jeho výroků, ale jeho opětovné a doslovné zlořečení farizejům a zákoníkům nevidí. Prostě se jí nehodí, je vidět.

Ve skutečnosti Maháriši celý život nedělal nic jiného, než se zlem bojoval. Není snad ego, ztráta božského stavu, odpadnutí od Boha tím nejhorším zlem? Neučil nás neustále, že je máme rozpouštět a nepoukazoval na jeho četné snahy, jak nás oklamat.

Totéž učí i Ježíš. Nejhorší hřích neboli zlo – hřích je jen jiný pojem pro zlo – je hřích proti Duchu svatému, protože nebude nikdy odpuštěn. Tímto hříchem není nic jiného než ztráta božského ducha, božského vědomí neboli ego.

Ani zevně však Maháriši v ášramu žádné zlo netrpěl – například nerovnost v přidělování jídla.Velmi se zlobil, kdykoliv něco takového objevil.

Dalších příkladů jeho boje proti zlu by bylo možno nalézt mnoho.

Pro ochránce zla je příznačné, že oni nediskutují, nedokazují, ale vynášejí své soudy s neomylnou jistotou: „Je to přesně tak, jak říkám“. Oni pravdu nehledají, ale vlastní - samozřejmě jen tu svou, pravdu zla a lži.

Paní mě vytýká nepochopení Ježíšových výroků o Já jsem. Tvrdí, bez důkazů těmi se tito lidé nikdy nezatěžují, že jsem je nepochopil, a proto nejsem mistr.

Závěr, který nám skromně nabízí, ona je pochopila, a proto je mistr.

Mistrovství rozhodně nespočívá v tom, že rozumíme všemu. Jeden zenový mistr dokonce tvrdil, že nerozumí zenu, ale mistrem byl.

Můj výklad Ježíšových výroků se opírá o mou vlastní duchovní zkušenost a je také v plném souladu s tím, co o Já jsem učí Ramana Maháriši.

Ten často říkal, že celá advaita učení o nedvojnosti, její filosofie i praxe je obsažena ve dvou výrocích bible:

1) Já jsem ten, který jsem, Já jsem je jméno mé – to říká Bůh Mojžíšovi na jeho žádost, aby mu řekl, kdo je.

2) Buď tich a věz (uvědomuj si), že Já jsem (je) Bůh.

Najednou paní Mahárišiho nezná. Tentokrát se jí nehodí.

Kdo se jen trochu v nauce vyzná, ví, že Já jsem je vědomí Já jsem, Bůh a nikoliv osobnost. V té může být Já jsem odhaleno a uvědomováno, ale nikdy není totéž, co tato osoba. Také není omezeno nějakou osobou, ale je vše pronikající přítomností boží.

Neskromnost a namyšlenost těchto lidí nezná míru. Udělali by lépe, kdyby mlčeli, jak jim doporučuje bible a uvědomovali si Já jsem. Takto jen škodí sobě i těm, kteří jim uvěří.

Alespoň by měli vědět, že pojem „maličcí“ není urážka, ale technický termín pro začátečníky na stezce. Když se tím ohánějí jako důkazem mé povýšenosti, tak se jen ztrapňují. Nic víc.

Pokud vyvracím lži a nesmysly KV, je to hlavně ze zájmu o tyto začátečníky. Aby nesedli zlu na lep.