Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů

22. 4. 2013

Josef Šťastný

Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů (SSSaNNS) je současnou religionistikou – vědou o náboženství označována jako antikultovní hnutí 1. Nemá tudíž žádný mandát hodnotit jakékoliv projevy religiozity, neboť je sama předmětem vědeckého studia.

Za typické projevy anti-kultovního vyjadřování jsou považovány:

-    označování skupin nové a alternativní religiozity za „nebezpečné sekty“, „destruktivní kulty“ apod.

-    popisování role členů těchto skupin jako pasivních jedinců, kteří byli zmanipulováni a je jim bráněno v odchodu

-    vytrhávání jevů z kontextu, využívání neověřených informací

-    přílišné zobecňování a zjednodušování, bulvarizace, emotivně zabarvené hodnocení (např. zesměšňování), zdánlivě vědecká terminologie

-    dualistické vnímání problematiky, stylizování se do role soudce, který o tomto rozdělení rozhoduje, popř. zdůrazňování nepřípustnosti hnutí z hlediska náboženského, nárokování si pravdy

-    záměr varovat před nebezpečím (psychickým či duševním) a angažovanost v nápravě stavu věcí 2.

Podrobně se jednotlivými body zabývá A.Nosková ve své bakalářské práci 3.

Společnost pro studium sekt se aktivně zabývá tím, co jeden z jejích zakladatelů a její mluvčí Z.Vojtíšek označuje jako „pastorační poradenství“ 4. Toto téma Vojtíšek podrobně zpracovává ve své knize „Pastorační poradenství v oblasti sektářství a sekt“ 5. Již sám název „pastorační poradenství“ naznačuje, že jde o činnost náboženského charakteru – ačkoliv Vojtíšek, člen evangelické církve tvrdí, že navzdory názvu má toto poradenství fungovat jako sekulární činnost 6, poradenství má ve skutečnosti členy těchto nových náboženských směrů přivádět na jedinou správnou víru, víru křesťanskou.

Vzhledem k této činnosti i vzhledem k tomu, že i většina ostatních členů výboru SSSaNNS jsou členy křesťanských církví, bychom mohli říci, že SSSaNNS funguje jako jakýsi výkonný orgán, který se odvolává na vědecký mandát religionistiky a který mají křesťanské církve k dispozici v „boji“ proti novým náboženským hnutím. Tato hnutí SSSaNNS mnohdy označuje jako „nebezpečné sekty“ 7.

Vojtíšek degraduje nová náboženská hnutí již tím, že se na ně dívá jako na jevy pouze přechodné, přičemž správně se vyvíjející jedinec podle něj časem nutně musí takovou skupinu duchovně přerůst, opustit a dospět ve svém vývoji ke „zdravé víře“, víře křesťanské8. Jeden z hlavních postulátů religionistiky jako vědy – nehodnotit –  je zde zcela porušen.

Podobně „argumentuje“ i Remeš v boji proti Svědkům Jehovovým, kdy podle Noskové „skutečnou překážkou akceptace této skupiny (pro Remeše – pozn. J.Š.) se zdá být především její zásadní odchýlení od dominantního proudu křesťanství“ 9.

Stejně tak pro Novotného (bývalý předseda SSSaNNS 10) jsou nová náboženská hnutí (a vůbec všechny nové myšlenkové směry) nepřijatelná ze dvou důvodů: míjejí se s ideály křesťanství a mohou vážně narušovat lidskou psychiku 11.

Přes tento zcela zřetelný křesťanský diskurz, negativní hodnotící stanovisko (Remeš, Novotný) a přezíravý postoj (Vojtíšek) k novým směrům na poli české náboženské scény vystupují její členové v médiích jako religionisté a dokonce i jako odborní poradci u soudů (Vojtíšek).

Z hlediska metodologie religionistiky jako vědy vidím „křesťanský zápal“ členů SSSaNNS jako velmi problematický. Velmi problematické se v této souvislosti jeví i působení Vojtíška jako odborného poradce – religionisty v soudních případech.

____________________________________________________

1Lužný, D. „Antikultovní hnutí. Otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství.“ Religio. Revue pro religionistiku, ročník IV, 1996/1, s. 18.

2Nosková, A. „Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů: analýza její diskurzivity.“ (is.muni.cz/th/217330/ff_b/Bakalarska_prace.doc), 2009, s. 29 (cit. k 14.04.2013).

3Tamtéž, s.29-42.

4 Blíže viz: http://www.sekty.cz/www/index.php?co=poradna (cit. k 14.04.2013).

5Vojtíšek, Z. „Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství“. Brno. L.Marek, 2005.

6Taméž, s. 5.

7Např. Prokop Remeš (další z členů výboru SSSaNNS a poradenského týmu v oblasti nových náboženských směrů) a jeho „boj“ proti Svědkům Jehovovým. Blíže viz např. Nosková, cit.d., s. 37.

8Vojtíšek, cit.d., s. 107.

9Nosková, cit.d., s. 38.

10http://www.sekty.cz/www/stranky/onas/vybor.php, (cit. k 22.03.2009).

11Nosková, cit.d., s. 36

12Cit podle Nosková, cit.d., s. 25

 

Seznam použité literatury a zdrojů:

Lužný, D. „Antikultovní hnutí. Otázka nebezpečnosti nových náboženských hnutí a metody akademického studia náboženství.“ Religio. Revue pro religionistiku, ročník IV, 1996/1.

Nosková, A. „Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů: analýza její diskurzivity.“ (is.muni.cz/th/217330/ff_b/Bakalarska_prace.doc), 2009. (cit. k 14.04.2013).

Společnost pro studium nových náboženských směrů a sekt

http://www.sekty.cz/ (cit. k 14.04.2013).

Vojtíšek, Z. „Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství“. Brno. L.Marek, 2005.

 

V Praze 15.04.2013  Bc. Josef Šťastný