Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní fakta o katolické církvi

13. 2. 2006

Jiří Vacek

Z katolického katechismu o církvi katolické

Církev Páně je toliko jedna

Proč je pravá jenom jedna církev? (= katolická). Pravá jest jenom jedna církev, protože Ježíš Kristus jenom jednu církev založil.

 

Katolická církev je neomylná

V čem záleží dar její neomylnosti? Dar neomylnosti záleží v tom, že se církev nemůže mýlit v učení o víře a mravech. Komu přísluší v církvi dar neomylnosti? Dar neomylnosti přísluší v církvi papeži.

 

Katolická církev je samospasitelná

Proč je katolická církev samospasitelná? Církev katolická je samospasitelná, protože jen ona sama dostala od Ježíše Krista plnou moc, aby vedla lidi k věčnému spasení. Nemůže být spasen, kdo vlastní těžkou vinou do církve katolické nenáleží.

Úřední a jedině platné stanovisko církve k józe, schválené neomylným papežem: Jóga je blud a škodí duši.

 

Malý katolický bohovědný slovník

Pohanství je souhrnný název pro všechny náboženské útvary, které nespočívají na židovskokřesťanském zjevení, i když  se hlásí k čistě přirozené víře v jediného Boha jako některé primitivní národy například pygmejci. Uvedené vyjádření se plně vztahuje i na jógu a samozřejmě na celý hinduismus, buddhismus atd. Katolická věrouka klade jógu na stejnou úroveň jako je náboženství pygmejců.

 

Katolický katechismus

Jak pomáháme zemřelým. Duším v očistci pomáháme modlitbou a jinými dobrými skutky, zvláště pak obětí mše svaté – neboli zádušní mší!

 

Zač se může sloužit mše svatá

Mše se může obětovat za mrtvé katolické křesťany, abychom pro jejich duše v očistci vyprosili úlevu a vysvobození.

 

Malý katolický bohovědný slovník o pomoci zemřelým

Duším v očistci pomáháme modlitbou, dobrými skutky, almužnou a odpustky, které jim církev přivlastňuje, zvláště pak obětí mše svaté. Onou obětí mše svaté není nic jiného než zádušní mše, doslova mše za duše. Tato oběť se neprovádí ani za duše v pekle ani za ty v nebi. Pouze za duše v očistci.

 

Jaké poměry panují v katolické církvi v dnešní době

zrada_aneb_krize_v_katolicke_-cirkvi.jpgV jakém stavu se v současné době nachází neomylná, jediná a samospasitelná katolická církev se přesvědčíme, když si přečteme knihu: Zrada aneb krize v katolické církvi. Kniha je výsledkem práce investigativního týmu amerického listu The Boston Globe. Vyšla v USA v roce 2002, česky v roce 2004,  nakladatelství BB art s.r.o.

Kniha není výplodem nepřátel církve, ale je prací poctivých katolíků, kteří se vzepřeli praxi vysoké katolické hierarchie, která po dlouhá desetiletí nepodnikla vůbec nic proti strašlivému sexuelnímu zneužívání dětí pedofilními kněžími. Představitelé církve o této zločinné praxi věděli, ale osud dětských obětí je nechával cynicky nevzrušené. Zacházeli s nimi s pohrdáním a chladnou lhostejností. Nejen obětem nepomáhali, ale pachatele těchto zločinů kryli a tím jim pomáhali v této činnosti nerušeně pokračovat. V čele těch, kteří pedofilii kryli byla sama hlava americké katolické církve kardinál Law. Politici, policie a vyšetřovatelé často církvi ustupovali a umožňovali těm, kteří na dětech páchali zlo, aby unikli trestu. Církev dokonce tajně vyplatila přes 1,3 miliardy dolarů, aby přiměla oběti – zneužívané děti – mlčet a znemožnila tak desítkám milionů katolíků dozvědět se pravdu o lidech, kteří vedou jejich farnosti. Vědomě trpěla stav, ve kterém rodiče svěřovali své děti do duchovní péče kněžím, o kterých jejich představení věděli, že jsou pedofily.

Rozsah řádění pedofilů v americké katolické církvi je obrovský a dlouhodobý. Naprosto se nejedná o nějakou výjimečnou a okrajovou záležitost časově omezenou. Z dokladů vyplývá, že se odehrávala od padesátých let prakticky do dnešních dnů.

Sama americká biskupská konference – nikoliv cizí, církvi nepřátelské zdroje v únoru 2004 zveřejnila výsledky šetření, podle kterých bylo od roku 1950 do roku 2002 církevními představiteli včetně biskupů zneužito nejméně 10667 dětí. Slovo nejméně zdůrazněme. Skutečný počet je velmi pravděpodobně podstatně vyšší. Pohlavního zneužití dětí se dopustilo 4392 katolických kněží – číslo zahrnuje opět pouze ty, jimž se tento zločin prokázal. Sám ředitel Společnosti pro pomoc obětem katolických kněží upozornil, že zveřejněná čísla mohou být podhodnocená, protože nevycházejí z oficiálního šetření, ale pouze z průzkumů.

Mnoho obětí odškodnila katolická církev soukromě a potají pod podmínkou, že oběti budou o svém zneužívání mlčet. Pokud by je zveřejnily nebo se domáhaly vyšetření, odškodné by musely vrátit. Ze strachu z jeho ztráty proto mlčí. Katolická církev zřejmě dává přednost přetvářce a zastírání před pravdou.

O pedofilii kněží v USA věděl i Vatikán včetně tehdejšího papeže Jana Pavla II. Vatikán i sám papež zaujali k utrpení zneužívaných dětí zdrženlivý postoj. Rozhodně je nepřimělo k vyjádření hluboké lítosti s oběťmi ani k rázným opatřením na jejich ochranu. Od papeže, který je považován za světce a za zástupce Krista na zemi, chování nepochopitelné. Když kardinál Law nabídl papeži v dubnu 2002 poprvé svou abdikaci, což bylo až 4 měsíce po odhalení, jak pedofilní kněze kryl, papež jeho rezignaci dokonce nepřijal. Přijal ji až v prosinci 2002, když již bylo postavení kardinála naprosto neudržitelné.

Kardinály, ale i biskupy jmenuje papež. Jmenoval i kardinála Lawa a další biskupy, kteří zločiny pedofilů nejen kryli, ale někteří se jich i sami dopouštěli.

Katolická církev je jediná na celém světě. Zprávy o řádění pedofilů v církvi jsou potvrzovány v celém světě. I v naší republice jsou pedofilní kněží a jejich zločiny se pokoušel zastírat i jeden z význačných představitelů církve. Ten, kdo na ně poukazoval, upadl v nemilost…. Pravda se v katolické církvi necení, ale pronásleduje. Opravdu nezaujatě myslící člověk na základě uvedených skutečností o učení katolické církve i o poměrech, které v ní panují, se může jen divit, proč je památka učitele jógy spojována právě s touto církví.

Je-li z katolického pohledu jóga blud, který škodí duši a je-li jedině katolická církev samospasitelná, pak je z tohoto katolického pohledu mše za pobloudilou duši jogína, který trpí v očistci, nepochybně správná. To je samozřejmě stanovisko katolické a nikoliv jógické. Je-li katolické hledisko na zádušní mše naprosto jasné a z katolického hlediska správné, z hlediska učení jógy je naprosto nesprávné a nepřijatelné. Jeden názor přímo vylučuje druhý.

Rozporuplnost chování nekritických obdivovatelů manželů Tomášových je víc než zřejmá. Na jedné straně nám předkládají k věření, že Tomášovi jsou tak dokonalí, že mít v něčem jiný názor než oni, je již neodpustitelná urážka, na straně druhé je nechají církví, která učí, že jóga je blud škodící duši, zachraňovat.

Nemám dostatek podkladů, abych rozhodl, zda tak učinili z nevědomosti nebo za tím byl nějaký úmysl, ale výsledkem je žalostný primát: snad jediný mistr jógy, za jehož záchranu slouží mši církev, která jógu zavrhuje.

Není právě znakem pravého mistra, že nic takového nepotřebuje?


Doplněk 19.2.06

P.S. Zpráva, že byla sloužena zádušní mše za papeže, dokazuje pouze můj názor, který je také jedině platným názorem katolické církve. Pokud někdo tvrdí něco jiného, jde o jeho osobní, pro církev neplatný názor. Pokud některý katolický teolog vyznává jiný než platný názor církve, měl by toto jasně říci a neměl by mást druhé svým osobním názorem a vydávat jej za názor církve. Jistě, v církvi existují i jiné názory než ty platné a závazné, nelze je však ve sporech, jako je tento, uplatňovat. Navíc hierarchie církve právě tyto názory a jejich nositele neúprosně pronásleduje a trestá. Viz případ A. de Mella.

V katolické církvi nikdy nepanovala a dodnes nepanuje svoboda vyjadřování a přesvědčení, ale pravý opak. Kdo se nepodřídí jedině platnému názoru, je trestán. Dříve byli takoví lidé ve jménu Boha vražděni. Dnes jsou alespoň postihováni církevními tresty. Církev je ryze totalitní organizací. Z jedině platného hlediska církve byl učitel jógy zachraňován mší, kterou za něho zaměstnanec církve sloužil. Odsouzení si zaslouží ti, kteří učitele jógy do tohoto postavení hříšníka, zachraňovaného jedinou pravou církví, postavili. Kdo je zvyklý přemýšlet, tak si položí otázku, komu to prospělo: józe? Církvi? Nebo ještě někomu jinému?

Podle katolické věrouky ani papež není automatický svatý a neodchází proto po smrti do nebe ani se nepředpokládá, že by odcházel do pekla. Nachází se v očistci, kde je podroben časným trestům za své hříchy. Proto se i za něho, za jeho duši slouží mše, která mu má v jeho utrpení ulevit a zkrátit je.

Mohl by mně také někdo vysvětlit, proč se mají jogíni setkávat ve chrámech církve, která učí, že jóga je blud, který škodí duši, a to ještě pod vedením kněze této církve, který i při této příležitosti neváhá zdůraznit nesouhlas církve s učením jógy?

Záležitost zádušní mše je názorným příkladem, jak se lidé rozhodují, aniž by se namáhali obstarat si i ty nejzákladnější podklady, které jsou pro správné rozhodnutí zásadní. Při tom platí, že čím méně někdo toho  zná, tím víc křičí a nadává. Ani nejhorší nadávky ze lži pravdu neudělají. Na druhé straně jasně prozradí, kdo je kdo.