Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sútra o klenotech

11. 10. 2013

Martin Tomeš

Drazí přátelé,

při četbě níže uvedené sútry jsem si vzpomněl na události posledních týdnů a to mne vede k tomu, abych napsal tento malý úvod a podělil se s Vámi o svatá slova Buddhy. Ne proto, že bych chtěl kohokoliv poučovat, ale proto, abych nám všem, sebe nevyjímaje, připomněl, jak vzácné jsou tři klenoty. Mnohokráte jsme byli oprávněně upomínáni, abychom si vážili Mistrovy Milosti a Přítomnosti a neméně často nám totéž bylo řečeno o svaté dharmě – nauce vedoucí k vysvobození, která z něj tryská. Ano, ke třem klenotům – přímým projevům Boží Milosti musí vděčnost a láska růst neustále. Není-li tomu tak, už padáme. Dnes bych nám všem chtěl však především připomenout sanghu – duchovní společenství, neb tento klenot je tvořen každým z nás, a protože všichni máme své chyby, je též klenotem nejkřehčím. Proto zkáza duchovní školy obvykle začíná zkázou sanghy.

Je smutné, že v této pokleslé sféře téměř všichni materialisté pochopili, že je pro ně výhodné a prospěšné se sdružovat do zájmových skupin – ať už jde o vědecké či sportovní týmy – a my, kteří bychom měli kultivovat dobré vztahy ke všem bytostem v podstatě automaticky, ani nedokážeme totéž co oni. Přitom je zcela jasné, že každé rozdělování sanghu oslabuje, až to nakonec povede k tomu, že se hledající postupně budou společných akcí zúčastňovat stále méně, až nakonec zůstanou doma, kde zcela přirozeně začne docházet k tomu, že jednou se odmedituje více, jednou méně a jednou – časem …. vůbec ….. A naše zlo =  ego může slavit. Přitom upřímně: kdo z nás může říci, že nikdy nezaznamenal pozitivní vliv společných meditací? Přeci stále platí: : „Kde se dva nebo tři sejdou ve jménu mém, tam Já jsem (je) uprostřed nich,“ jak říká Ježíš. Samozřejmě, že když se sejdou 4 či 5, tak se (překvapivě, že?) tento pozitivní účinek násobí. Kdo může zcela jistě říci, že by jeho duchovní praxe nezačala upadat, kdybychom zde neměli mocnou oporu a ochranu tří klenotů? Pokud cítíte podobnou odpověď jako já, pak se musíme optat: „Kam mizí radost a vděčnost z toho, že se vůbec můžeme setkávat a že máme kde a s kým? Chápeme opravdu jak vzácná tato možnost je?“

Odpověď podle mne tkví v tom, co je uvedeno v sútře níže. V tom, čím jsou praktici z méně přímých stezek často doslova odkojeni a v tom, co by u nás na přímé stezce mělo být, ale zjevně není, zcela samozřejmé: záměrná kultivace dobrého charakteru. Nedávno jsem se bavil s přáteli o něčem z praxe a skončili jsme, už nevím proč, u toho, že večer dělám kontemplace, co jsem ten den udělal dobře a co špatně. Je překvapilo, že tuto „začátečnickou“ praktiku ještě dělám a mne překvapilo, že ji někdo nedělá. I proto bych se tu chtěl podělit o to, co považuji nikoliv za četbu svého mládí, ale za něco, čehož platnost a sílu bychom v sobě čas od času měli zkontrolovat všichni. Řeknu na rovinu, že není den, kdybych byl zcela spokojen s tím, co ve svých retrospekcích nacházím, ale o tom to přece je. Jak jinak bych mohl udělat ve svém charakteru patřičnou korekci? Upřímně, někdy mi připadá, že den, kdy jsem nic „nevyvedl“, je prostě jen den, kdy jsem k tomu díky Bohu nedostal příležitost, neboť hned další den sám sobě dokážu, co vše v sobě ještě mám špatně. Ale čím ve větších maličkostech toto vidíme, tím dříve to dokážeme opravit a tím menší je pak ten korekční náraz karmy v projevu, která nám takto jen říká: „Tak tohle ne.“

Proto v duchu přání dobra všem, a sestrám a bratrům v sangze zvlášť, bych se s Vámi chtěl podělit o slova této sútry v naději, že rozjímání nad nimi může každému z nás umenšit možné budoucí utrpení, které je bez včasné opravy našeho charakteru jinak zcela nevyhnutelné.

Kéž se všude šíří Dobro! Kéž jsou všechny bytosti zbaveny nevědomosti plodící utrpení!

S úctou a láskou

člen sanghy

 

Rozprava o klenotech

Ratana-sutta

(Suttanipáta II,1)

Přeložil Josef Marx

 

1. Jakékoliv bytosti zde jsou shromážděny – ať pozemské či nebeské – kéž je každá bytost šťastná. Navíc, nechť pozorně naslouchají mým slovům!
 2. Proto, vy všechny bytosti, dodržujte pečlivě tuto radu: Projevujte svoji lásku k lidem, kteří vám ve dne a v noci přinášejí obětiny. Proto je ochraňujte horlivě.
 3. Ať je jakýkoliv poklad zde či na onom světě, anebo jakékoli vzácné klenoty v nebeské oblasti, žádný však není srovnatelný s Dokonalým.
    Opravdu, v Buddhovi je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 4. Soustředěný mudrc Sakjů, který uskutečnil skončení, bezvášnivost, nezmírání nejvyšší – tomuto Učení jiné rovné není.
    Opravdu, v Učení je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 5. Čistota, kterou Buddha – Nejvyšší – vychválil, je popsána jako „soustředění bez přerušení“. Nic není srovnatelné s tímto soustředěním.
    Opravdu, v Učení je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 6. Oněch osm jedinců, které svatí chválí, zahrnují čtyři páry. Oni, žáci Vítaného, jsou hodni uctívání. Jim podané dary nesou hojné plody.
    Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 7. Ti s pevnou myslí, prosti žádostí, nastoupili do Gótamovy disciplíny, dosáhli dosažitelné, v nesmrtelnu míru, bez poplatků, užívají.
    Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 8. Jako pevným kůlem zapuštěným v zemi nemohou čtyři větry otřást, takový je – přirovnávám – dobrý člověk, který ušlechtilé pravdy plně pochopil.
    Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 9. Ti, kdo jasně pochopili ušlechtilé pravdy s hlubokou moudrostí vyložené, i když jsou velmi neostražití, neprožijí více než sedm zrození.
    Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 10. S dosažením vhledu tři stavy opouští: iluzi osobnosti, pochybování a ceremonie, pokud jaké jsou. Od čtyř stavů bídy je absolutně oproštěn a je neschopen spáchat šest odporných zločinů.
    Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 11. Ať udělá jakýkoliv špatný čin, tělem, slovy či myslí, je neschopen jej skrýt: neboť, jak bylo řečeno, je to nemožné pro toho, kdo uviděl cestu.
    Opravdu, v sangze je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 12. Tak jako v kraji háječků s kvetoucími vršky stromů v prvém horku léta, tomu podobné nejlepší ze všech učení, jež k nibbáně vede, bylo vyloženo k dobru nejvyššímu.
    Opravdu, v Buddhovi je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 13. Nejlepší znalec nejlepšího, nejlepší dávající a nejlepší přinášející, vyložil nejvyšší z nejlepších učení.
    Opravdu, v Buddhovi je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 14. „Staré zaniklo, nové vznikání není.“ Jejich mysl nelpí na budoucím dění, v zárodku zničená touha dále neroste – tak vyhasínají moudří jako tato lampa.
    Opravdu v sangze je tento vzácný klenot.
    Pomocí této pravdy kéž všichni dosáhnou štěstí!
 15. My, bytosti zde shromážděné, ať pozemské či nebeské, zdravíme Buddhu, dokonalého, uctívaného bohy i lidmi. Kéž je dobro!
 16. My, bytosti zde shromážděné, ať pozemské či nebeské, zdravíme dokonalé Učení, uctívané bohy i lidmi. Kéž je dobro!
 17. My, bytosti zde shromážděné, ať pozemské či nebeské, zdravíme dokonalou sanghu, uctívanou bohy i lidmi. Kéž je dobro!

 

Poznámky:

Osm jedinců, čtyři páry: jedná se o stezky (magga) a plody (phala) vedoucí k úplnému osvobození. Ten, kdo dosáhl prvního stupně, tj. vstupu do proudu, se zrodí nejvýše sedmkrát. Odstranil první tři z deseti pout (samjódžana). Šest odporných zločinů zahrnuje vraždu matky, otce, arahanta, prolití Buddhovy krve, způsobení rozkolu v sangze a trvalé zhoubné názory.


Zdroj: http://dhamma.wz.cz/ratana.htm