Jdi na obsah Jdi na menu
 


V republice je porušováno ústavou zaručené právo na náboženskou svobodu

20. 7. 2012

Jiří Vacek

Někdy v roce 1962 jsem byl postaven tehdejší StB před Místní lidový soud pro Prahu 7. Důvod? Rušení socialistického soužití tím, že jsem se zajímal o jógu a s přáteli ve svém bytě meditoval. Podle komunistů marx-leninismus byl jedinou oprávněnou státní filosofií a zájem o jiné filosofie byl proto protistátní činností.

U soudu se četl i posudek komunistického uličního výboru, podle kterého kromě jiného jsem vytloukal okna sousedům. Takovými tajnými a lživými posudky ničili komunisté nestraníky.

Dnes jsem znovu obětí stejného systému tajných lživých, nepravdivých a nezákonně vyhotovených posudků.

Vystavuje je „Společnost pro studium sekt“. Společnost je naprosto soukromý spolek, který tvoří skupina křesťanských kněží a teologů, kteří předstírají, že jsou objektivními vědci religionistiky. Nepoctivě před veřejností zatajují, že jsou činní ve svých církvích jako kněží a teologové a jsou i jejich zaměstnanci, a proto jednají souhlasně se svým vyznáním víry a nejsou a ani nemohou být z tohoto důvodu objektivními vědci. Jejich cílem je ve shodě se svým vyznáním víry, jejíž částí je papežův soud „jóga je blud a škodí duši“, kritizovat všechny nekřesťanské duchovní směry jako sekty nebezpečné pro společnost.

Toto počínání je v rozporu s ústavou naší republiky a jejími zákony, které zaručují všem občanům svobodu osobního přesvědčení včetně náboženského a dává jim i právo je svobodně uskutečňovat. Jakékoliv počínání, které toto právo druhým upírá a takové lidi představuje jako nebezpečí pro společnost, protože mají jiné přesvědčení než křesťanské, je zásadním ohrožením našich ústavních práv. Kriminalizování těchto občanů vytváří proti nim nepřátelské nálady ve společnosti a staví je do světla, které je vylučuje ze společnosti řádných občanů republiky. Tím je zastrašuje s cílem, aby se vzdali práva na realizaci svého osobního přesvědčení a využívání práva na náboženskou svobodu.

Konkrétně. V současnosti jsem objevil posudek této Společnosti pro účely městského soudu pro Prahu 5, který je neprávem vydáván za řádný podklad pro jednání tohoto soudu. Tento posudek je naprosto nezákonný, protože tato Společnost nemá jakékoliv oprávnění se takto pro potřebu státní správy vyjadřovat. Je veden základním cílem Společnosti kriminalizovat všechny zájemce o jógu, buddhismus a všechny další nekřesťanské duchovní činnosti. Jeho vystavení je hrubým a nezákonným způsobem, jak ovlivnit účastníky projednávané záležitosti v neprospěch těch, kteří jsou řádnými občany republiky, ale proviňují se v očích těchto křesťanů tím, že věří v Boha jinak než oni.

Konkrétně uvedený posudek je částí „Vyjádření k vhodnosti asistovaného styku nezl. K. Volfové“ z 05.06.2012, které zaslal Fond ohrožených dětí OS pro Prahu 5. Nachází se na jeho konci ve stati „Vyjádření k rozhovorům.“

Posudek Společnosti je snůškou lží vedených snahou o kriminalizaci jógy ve smyslu papežova nabádání: „Jóga je blud.“ Žádné náboženské hnutí Satguru ani podobné a jakákoliv taková organizace neexistuje. To je účelová lež vymyšlená Společností. Jsme pouze volnou, zcela neformální skupinou zájemců o džňána jógu, jak ji učil Ramana Maháriši. Tento mistr se těší velké úctě milionů obyvatel Indie a jejich představitelů, například i expresidenta Indie pana Rádhakrišnana. Indická státní pošta dokonce vydala sérii známek s Mahárišiho portréty. Jiné představitele jógy, například Vivékanandu orgán Spojených národů UNESCO připomíná u příležitosti jejich výročí.

Vydávat tyto velikány, které oceňují všichni skuteční vzdělanci, za nositele „bludu, který škodí duši“, je skutečný náboženský a velmi nebezpečný rasismus. My vyznáváme rovnost všech  lidí a náboženství před Bohem, přesný opak křesťanské nesnášenlivosti, která tvrdí, že „jen křesťané jsou od Boha vyvolení a spaseni.“

Zásadní pro posouzení je, že Společnost není oprávněna vydávat pro potřeby republikových úřadů jakékoliv posudky na občany vůbec a vydávání takových posudků je sám o sobě trestným činem.

Rodiče mají navíc právo vychovávat své děti v souladu se svým přesvědčením a uplatňovat ve sporech jakékoliv úzce konfesní hledisko je naprosto nezákonné a v zásadním rozporu s ústavou Republiky. V tomto směru pochybil i sám Fond, když si takový posudek od Společnosti vůbec vyžádal.

Postoje Společnosti vyjadřované ve sdělovacích prostředcích, ve kterých útočí dokonce i na státem uznané církve, jasně odhalují cíle Společnosti. Uvedený posudek dokazuje, že Společnost dokonce doslova špehuje duchovní mimokřesťanská hnutí a jejich členy, shromažďuje o nich podrobné informace s cílem použít je k jejich očernění před veřejností a k ovlivňování republikových orgánů, zde soudu proti nim. Pokračuje tak v činnosti komunistické StB, jejíž pronásledování jsem osobně zažil. Má i shodné rysy: vše se děje za zády těch, kteří jsou takto posuzováni, bez jejich vědomí i možnosti obrany.

Autor posudku za Společnosti není uveden. Je to proto anonym, což je charakteristické.

Ve vztahu k výchově vnučky je navíc posudek Společnosti zcela nepřípadný. Nežili jsme a nežijeme ve společné domácnosti. Jediné vysvětlení, proč jsem v posudku uveden, je snaha co nejvíc uškodit, což je zcela zřejmé.

Činností Společnosti pro studium sekt se zabývá i policie ČR, například ve svém časopise „Kriminalistika“, ročník XXXVI/2/2003, v článku „Sekty“, Plk. JuDr. Jan Chmelík. Sektology Společnosti nepovažuje za seriózní pro jejich základní víru ve výjimečnost vlastní církve. Jejich posudky jsou vystavovány v duchu, který je nepřátelský ke všemu, co nepochází z křesťanských pramenů.

Naopak skutečně seriózní sektologové upozorňují na nebezpečí, ve kterém se označují všechny neoficiální náboženské skupiny za společensky nebezpečné. Mluví přímo o cíleném zneužívání označení „sekta“, kterému úmyslně dávají hanlivý nádech. Pravý význam pojmu „sekta“ je malé duchovní společenství, jakým byli při svém vzniku i prví křesťané nebo žáci Jana Křtitele. Pramen: čas. Dingir, č.4/2000, „Co je a co není sekta“, autoři V.Profant a I.O.Štampach.

Pro posouzení činnosti Společnosti je významná i skutečnost, že Vatikán, vedení katolické církve, doposud nepodepsal Evropskou úmluvu o lidských právech. Není proto vyloučeno, že na vyhotovení nezákonného posudku na mne se podílel člověk, který lidská práva v úmluvě obsažená ani neuznává a navíc je státem za tuto nezákonnou činnost placen i z mých daní.

Tak jako komunisté jako jedinou víru připouštěli marx-leninismus, tak v současnosti někteří konzervativní příslušníci státem povolených křesťanských církví vedou mediální kampaň, že všechny mimokřesťanská duchovní hnutí jsou státu a společnosti nebezpečné sekty. Snaží se v rozporu s ústavou republiky tato hnutí kriminalizovat, potlačovat jejich právo na svobodný duchovní život a zastrašováním je přimět, aby toto své právo neuplatňovali. Součástí této kampaně je i posudek na mou osobu, jak jsem popsal.

Taková činnost je nejen projevem náboženského rasismu, nesnášenlivosti, ale již přímo nezákonnou činností. Shánějí o těchto skupinách informace s cílem jejich použití pro své účely jako v mém případě, což je rovněž nezákonné.

Taková činnost je v přímém rozporu s ústavou České republiky a porušením hned několika zákonů chránících práva občanů.

Uvádím doslova podstatnou část posudku, o který se jedná.

Fond ohrožených dětí soudu sděluje:

Dotázali jsme se ve věci tohoto náboženského hnutí či společenství občanského sdružení Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. Dozvěděli jsme se, že tento náboženský směr vychází z indického učení, které má velkou tradici a jeho duchovní cesta je kvalitní. Co se týká organizační struktury náboženského hnutí Satguru v ČR jsou členové povinováni naprostou loajalitou k vůdci společenství panu Vackovi (dědeček dětí), který je vnímán jako jediný a jedinečný. Jedná se o jeho naprostou výlučnost. Hnutí vyžaduje velkou konformitu, vlastní názor se neuznává. Jedná se také o exkluzivistické hnutí, všechny ostatní skupiny jsou považovány za méněcenné. Neloajalita se rovná stranění nepříteli.

Prvé a co je velmi podstatné je, že posudek, který je určen pro jednání státního soudu, je anonym. Není uveden jeho autor ani datum zpracování. Ani nevíme, jestli byl podán písemně nebo podán pouze ústně.

Již sám tento postup Fondu je naprosto skandální: dávat soudu anonym jako podklad k jeho rozhodování.

Posudek je při tom jedinou vymyšlenou lží. Nejhorší je, že takový posudek vůbec neměl vzniknout a i jeho vyžádání, vypracování je sám o sobě již porušením ústavy naší republiky, která zabezpečuje svobodu náboženského přesvědčení i jeho využívání. Navíc je trestným činem podle §346 trestního zákona nepravdivý znalecký posudek, křivá výpověď a omezování svobody vyznání.

Nikdo není oprávněn v rámci státní správy posuzovat a vyjadřovat se k náboženskému vyznání občanů pro potřebu státní agendy (pro policii, soudy atd.) a zvláště ne nestátní zájmová organizace.

Je plně věcí rodičů, v jakém náboženském přesvědčení své děti vychovávají a nikdo nesmí do tohoto práva zasahovat.

Posudek je v zásadním rozporu s ústavou ČR i jejím právním řádem.

Je doslova úděsné číst v posudku, jak nevládní, naprosto nezodpovědná organizace, jakou Fond je, svůj posudek pro soud končí, doslova cituji: „Také bychom chtěli upozornit na možná sociální rizika ve výchově dětí ve vztahu k příslušnosti a aktivní činnosti rodiny v náboženském hnutí Satguru.“

To již je přímá výzva soudu, aby se neřídil ústavou, zaručující lidská práva a náboženskou svobodu a dopustil se náboženského útisku jen pro příslušnost k náboženské skupině zcela svévolně prohlašovanou za nebezpečí pro společnost.

Takových zločinů proti lidskosti násilného odebrání dětí rodinám, které nebyly křesťanské jen z tohoto důvodu, se ještě v minulém století dopouštěly například vlády Kanady a Austrálie. Nyní se za toto své zločinné jednání postiženým omlouvají.

A takovou praxi Fond ve spojení se Společností navrhuje zavádět dnes u nás.

Je otřesné, když organizace, která má hájit zájmy dětí, nabádá soud, aby zasáhl proti jejich rodičům jen proto, že nejsou evangelíky nebo katolíky.

Navíc to vše je zločinná lež šířená Společností pro studium sekt, kterou vedou zarytí nepřátelé všeho, co není křesťanské.

Pravda je taková: nejsme organizací, nejsme organizovaní, nemáme členy ani členství. Jsme zcela volným seskupením zájemců o poznání sebe, našeho pravého Já, jak je učí indický mudrc Ramana Maháriši a jak dokazuji, učí je i Mojžíš a Starý zákon, prorok Jeremiáš a v evangeliích i Ježíš Kristus. Provádíme metodu introspekce, která se nazývá átmavičára, což znamená hledání naší podstaty v našem nitru, neboli to, co Starý i Nový zákon prohlašují za nezrušitelnou pravdu, která platí pro každého člověka: „Pravím vám, bohové jste.“ K tomu se vztahuje i biblické tvrzení: „Bůh nás stvořil ke svému obrazu.“

Toto je část jógy, které se říká džňána jóga, neboli stezka poznání sebe. Hnutí „Satguru“ neexistuje. To je pouze název našich stránek na internetu a nic víc.

V praxi naše činnost spočívá v tom, že se každý věnuje sám této introspekci. Také se setkáváme v menších i větších skupinách. Takové setkání vypadá tak, že v klidu usedneme a v tichu bez mluvení se každý sám obrací k Bohu pro odpověď o svém základu, který je nám od něho dán.

Jen skutečně zlý fanatik může v našem počínání vidět něco zlého, co škodí společnosti. Naše děti do této praxe nenutíme ani nezapojujeme. Nanejvýš s námi někdy některé samo od sebe v tichu posedí.

Náš vztah k druhým náboženským směrům je naprosto snášenlivý a pokud se k něčemu vyjadřujeme kriticky, pak je to trestná činnost pedofilie v církvích, inkvizice nebo počínání, které provádí Společnost pro studium sekt.

Náš postoj ke všem náboženstvím je zcela jasně vyjádřen například v mé poslední knize „Ježíš Kristus a Ramana Maháriši.“ Kdo chce znát pravdu o našich názorech, ať si přečte tuto knihu, zejména kapitoly „Bůh je Bohem všech“, „Ježíš učil snášenlivost“, „Starý i Nový zákon zpochybňuje ideu vyvolenosti“ a další. Objasňuji v ní společný základ všech náboženství, které totalitní a nábožensky nesnášenlivé církve odmítají a popírají. Jóga, zejména džňána jóga, učí zcela jasně pravost všech upřímných přístupů k Bohu.

Jasně říkáme, že Bůh je Bohem všech, že nemá předem vyvolené a předem zatracené, a že podstatně jsou si všechna náboženství – křesťanství, židovství, buddhismus, jóga a další rovny.

Zdůrazňujeme, že pravé náboženství není totéž co církve, které nemají patent na pravdu typu papežské neomylnosti a podobně.

Právě tato snášenlivost se nelíbí křesťanským dogmatikům a fanatikům, kteří tvrdí, že jediným spasitelem je Ježíš, a že vyznavači jiných  náboženství nemohou být spaseni. Mají nás za kacíře a vytvářejí ve společnosti záměrně dojem o společenské nebezpečnosti všeho, co s nimi nesouhlasí. Hlásají jedinečnost a nadřazenost svého pojetí křesťanství a méněcennost těch, kteří věří jinak než oni. Vědomě pěstují náboženský rasismus.

My na rozdíl od nich uznáváme duchovní velikost Ježíše, ale i všech ostatních duchovních velikánů minulých i současných bez zásadních rozdílů.

Toto vše uvádím nikoliv na svou nebo naši obranu, ale abych vyvrátil lži, které Společnost o nás šíří. Nikdo není povinen v souladu s naší ústavou a republikovými zákony se nikomu zpovídat ze svého náboženského přesvědčení, dokazovat jeho oprávnění a ještě méně je někdo oprávněn něco takového vyžadovat, tím méně nějaká Společnost křesťanských rasistů a fanatiků. Svobodu přesvědčení a její naplňování nám zajišťuje ústava a právní řád.

Je tomu přesně opačně: protiústavní a trestné jako náboženský útisk je jakékoliv omezování této svobody. Co je skutečně pro republiku a naši společnost nebezpečné, nejsou skupiny hledajících smysl života, a to jak podle bible, tak i podle východních nauk, ale křesťanská nesnášenlivost a snahy stavět tyto skupiny proti ostatním pomocí lží o nich jako v našem případě. Šíří jen nesnášenlivost a nepřátelství mezi občany.

Kam takové počínání vedlo, je dobře známé: nekonečné vzájemné vraždění. A tohoto ducha Společnost opět křísí.

O pravdě toho, co říkám, svědčí kromě jiného jasně mé celoživotní literární dílo. Přeložil jsem a vydal tiskem na vlastní náklad z oblasti křesťanství následující tituly:

Poutník vypráví o své cestě k Bohu

Oblak nevědění

J. Böhme: Rozmluva žáka s mistrem

Napsal jsem a vydal sedm dílů „O bibli a jejím učení“ a některé další knihy, jako skripta Bratr Lawrence: Praxe přítomnosti boží.

Z buddhismu jsem přeložil a vydal Ze samsáry do nirvány – základní buddhistické sútry a Učení mistra Hui-Haie. Dále jsme vydali základní díla kašmírského šivaismu. Přeložil a vydal jsem více knih s učením Ramany Mahárišiho i například Jógu Vašištu a další tituly.

Jak je zřejmé, překládané a vydávané knihy jsou z oblasti křesťanské, buddhistické, advaity, jógy a dalších, což je víc než projev pouhé snášenlivosti. Je projevem jejich ocenění.

Jako službu čtenářům jim dodáváme hodnotnou duchovní literaturu všech náboženství i autorů, kterou vydávají jiná duchovní nakladatelství než je naše včetně Vyšehradu a Karmelitánského nakladatelství.

Toto je jasný důkaz naší pravé snášenlivosti. My vydáváme a rozšiřujeme hodnotná díla všech náboženství. Církevní nakladatelství šíří pouze vlastní, církevní názory, které jsou často nepřátelsky vyhraněné k názorům druhých.

 

Závěr

Uvedené skutky, kterých se dopustil Fond ohrožených dětí ve spojení se Společností pro studium sekt jsou:

1) Vážným porušením ústavy naší republiky, která zabezpečuje právo na svobodu náboženského přesvědčení.

2) Uvedené skutky představují dokonaný pokus zabránit využití ústavního práva náboženské svobody a odstrašit od jejího využívání. A za její využití znevýhodnit před soudem toho, kdo tuto svobodu naplňuje.

3) Uvedené skutky mají charakter náboženského útisku.

4) Posudek vystavený Fondem a Společností pro jednání soudu je naprosto nezákonný a vztahuje se na něho §346 trestního zákona o nepravdivém znaleckém posudku eventuálně křivé výpovědi.

5) Uvedené skutky představují trvalou kriminalizaci naší skupiny i všech dalších mimokřesťanských duchovních skupin s cílem vytvořit ve společnosti dojem, že jejich samotná existence ohrožuje společnost a její zájmy.

 

Proto žádám všechny zástupce státní správy, kteří se s mým článkem seznámí, aby podnikli takové zákonné kroky, aby v souladu s ústavou a platnou zákonitostí republiky takovému jednání zabránili. Pokud tyto skutky zakládají podezření z trestné činnosti, ať je řádně vyšetřena a posouzena.

Uvedené jednání je závažným útokem na základní lidská práva, naši ústavu i zákony a je proto pro naši společnost nesmírně nebezpečné. Je proto důležité mu zabránit dříve než se rozšíří.

Ing. Jiří Vacek