Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zhrnutie diela Ing. Jiřího Vacka

20. 4. 2012

Zuzana Koubová

V máji roku 2012 sa dožíva úctyhodných 81 rokov významný český mystik, spisovateľ, prekladateľ a duchovný učiteľ Ing. Jiří Vacek.

Narodil sa na Svätodušný pondelok 25.5.1931 v Slanom. Neľahké detstvo mal poznamenané vojnovými rokmi za Hitlerovej okupácie. Na duchovnú cestu nastúpil už vo svojich 14 rokoch na Vianoce v roku 1945, kedy po prečítaní Weinfurterovho “ Ohnivého keře”  ihneď spoznal, že to je presne to, čo hľadal. Začal podľa neho cvičiť “písmenkové” cvičenia a tichú koncentráciu v sústredení na duchovné srdce. V roku 1946 sa po prvý krát od Petra Klímy dozvedel o Ramanu Mahárišim. Okamžite ním začal byť priťahovaný, získal v neho pevnú dôveru a presvedčenie o jeho duchovnej veľkosti napriek tomu, že jeho učenie ešte nepoznal.  S túžbou po duchovnom vedení a pomoci hľadal duchovného majstra. S niekoľkými majstrami postupne nadviazal aj písomné spojenie. Boli medzi nimi Swámí Šivánanda z Rišikéša, Swámí Nikhilánanda, ktorý bol predstaviteľom školy Rámakrišny a jeho žiaka Vivékanandy, Swámí Ramdás z Kéraly. Swámí Ranganátanda ho dokonca osobne navštívil počas svojho pobytu v Prahe. Postupom svojej duchovnej praxe dozrel pre učenie Ramany Mahárišiho, ktorého spisy mu v angličtine požičiaval Petr Klíma. Neskôr si začal dopisovať s Ramanášramom a aj publikovať v jeho časopise “Mountain Path”. Prax Mahárišiho átmavičáry ho priviedla k zoznámeniu s Majstrom Járou Kočím z Ostravy,  pomocou ktorého začiatkom 60. rokov dosiahol poznanie Samého seba. S pomocou Míly Tomášovej potom úspešne pokračoval na ceste k Jednote. Jeho osobný život ( zamestnaný, rodina, deti ) nám dokazuje, že na úspešné zavŕšenie duchovného snaženia nie je potrebné odchádzať do samoty v ústraní, ale že cieľ duchovnej cesty je možné dosiahnuť aj pri činnostiach vo svete.

Písať a prekladať  duchovnú literatúru začal koncom 50.rokov, najprv pre vlastnú potrebu, neskôr svoje práce a preklady zdieľal s druhými vo forme samizdatov. Počas vlády komunistického režimu bolo prenasledované a tvrdo trestané všetko duchovné. Jiří Vacek vďaka svojmu záujmu o duchovno a vďaka korešpondencii s Indmi prebývajúcimi v Prahe tomu tiež neunikol, bol  diskriminovaný a vyhadzovaný zo zamestnania, prenasledovaný a vypočúvaný ŠTB a dokonca aj odsúdený za narušovanie socialistického spolunažívania. Keby vtedajšia moc odhalila aj jeho písanie a vydávanie duchovných samizdatov, skončilo by sa to väzením.

V roku 1989 po páde totality mohol začať vydávať duchovnú literatúru vlastným nákladom. Boli to  diela s učením Ramany Mahárišiho, diela zaoberajúce sa advaitou - náukou o nedvojnej Skutočnosti, svoje vlastné práce, ako aj preklady významných diel rôznych náboženských smerov a filozofií.

Zameranie jeho diela nie je jednostranne obmedzené na určité náboženstvo alebo duchovný smer, ale naopak vyzdvihuje spoločný základ všetkých náboženství, ktorým je osobná duchovná prax každého jedinca smerujúca k priamemu poznaniu Boha v nás a trvalému zjednoteniu s ním. V tomto duchu je koncipované celé dielo Jiřího Vacka, ktoré vychádza z rozsiahleho štúdia duchovnej literatúry z celého sveta, ale hlavne z vlastnej, už takmer 70 - ročnej usilovnej praxe, kedy sám na sebe overil rôzne praktické postupy a návody od úplných základov až k najvyšším stupňom duchovnej cesty, ktoré je možné človeku dosiahnuť.

Vytvoril takto ucelený systém po praktickej aj filozofickej stránke, od stupňov najnižších k najvyšším, podaný jasnou a zrozumiteľnou formou, čím je určený každému hľadajúcemu bez rozdielu náboženského vyznania a úrovne vzdelania.

Celé dielo v súčasnej podobe obsahuje zhruba 100 vlastných prác, prekladov zo všetkých oblastí jógy a mystiky vydávaných najprv v samizdatoch a od pádu komunizmu knižne, alebo formou duchovných skrípt a stále vznikajú dalšie.

Za dôsledné a systematicky prehľadné usporiadanie náuky Jiřího Vacka vďačíme jeho profesii elektrotechnického inžiniera. Duchovná náuka a prax v jeho podaní je zostavená do uceleného systému navzájom súvisiacich častí, ktoré tvoria všeobsahujúci a komplexný fungujúci celok. Náuka v diele Jiřího Vacka je usporiadaná jednak podľa stupňov dosiahnutého poznania, ako aj podľa jednotlivých druhov duchovnej cesty rozdelených na základe prevažujúceho zamerania hľadajúcich (bhakti jóga, džňána jóga, šakti jóga, mantra jóga, atď...).

Náuka obsahuje  prax pre úplných začiatočníkov, ako aj pre veľmi pokročilých. Nosným prvkom celého systému je vypracovaný vlastný slovník pojmov, ktoré sa jednotne používajú v celom diele s rovnakým, vopred jednoznačne definovaným významom, čo už samotné je v oblasti duchovnej literatúry, ktorú máme v súčastnosti k dispozícii ojedinelý a pritom zásadný prvok, bez ktorého nie je jasný výklad a následné správne pochopenie náuky vôbec možné.

Každý stupeň poznania, ako aj každý druh duchovnej cesty má okrem teoretickej časti, kde je vysvetlená podstata zákonitosti, vypracovanú aj metodickú časť- autorovou vlastnou praxou podložený a overený systém praktických návodov jednak pre formálnu časť praxe, ako aj denný rozvrh a neformálne návody na dosiahnutie daného stupňa, jeho ustálenie a návody a nácviky k prechodu na stupeň vyšší. Pri každom stupni poznania  či druhu cesty sú podrobne popísané autorove vlastné skúsenosti a rozpracované všetky možné problémy a obtiaže, ktoré práve v danej situácii môžu nastať. Tieto problémy sú hneď doplnené aj objasnením príčiny ich vzniku a  spôsobmi na ich prekonanie a odstránenie takou formou, aby boli zrozumiteľné každému.

Rovnako systematicky sú spracované aj základné filozofické smery a náboženstvá s vysvetlením príslušných pojmov a náboženských symbolov, čo umožňuje sa v nich ľahko zorientovať a pochopiť z nich to podstatné. Súčasťou diela Jiřího Vacka je napríklad súbor kníh “O bibli a jejím učení”,  kde je postupne vysvetlený duchovný význam učenia Biblie, ktorý je v nej skrytý. Autorova vlastná dlhoročná  duchovná prax mu umožnila rozpoznať v Biblii zásady praxe vnútorného náboženstva, ktoré je univerzálne a tvorí spoločný základ všetkých náboženstiev a ich prax, ktorá smeruje priamo k skúsenosti Boha každým jedincom a zbavuje ju nepôvodných nánosov. Takto autor odhaľuje pravú Ježišovu náuku, z ktorej vychádzalo pôvodné mystické kresťanstvo.

Súbor diel  “Nejvyšší jóga a mystika“  tvorí spoločne encyklopédiu duchovnej praxe, v ktorej hľadajúci nájde zjednotené všetky informácie potrebné pre úspešnú duchovnú cestu. Encyklopédia takéhoto druhu a rozsahu neexistuje v duchovnej literatúre na celom svete.

Súbor zatiaľ 15 kníh “ Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe” je autorovou autobiografiou. Tieto pamäti zaujímajú medzi duchovnými životopismi výnimočné postavenie jednak svojím rozsahom, ako aj svojím obsahom. Nevytvárajú totiž gloriolu Majstra, tak ako to často vídame u iných duchovných osobností, ale zachytávajú otvorene a bez príkras všetky oblasti autorovho života, od osobného, cez duchovný až po dianie v spoločnosti, v ktorej autor žil. Úplným a podrobným popisom duchovnej praxe a jej výsledkov môžu byť autorove pamäti pre všetkých hľadajúcich návodom pre prax vlastnú, zdrojom poučenia ako aj veľkou inšpiráciou, pretože ukazujú, že každý človek má možnosť dosiahnuť rovnakých výsledkov, ako on.

Celé dielo Jiřího Vacka v knižnej podobe doplňujú autorove preklady z rôznych oblastí duchovného života- jógy, kresťanskej mystiky, budhizmu, kašmírskeho šivaizmu, ale hlavne diela s učením Ramany Mahárišiho s praxou átmavičáry.

Okrem knižných titulov autor vydáva aj hodnotné duchovné diela vo forme duchovných skrípt, ktorých cieľom je sprístupniť vážnym záujemcom diela, ktoré nebudú v najbližšej dobe vydané knižne.

Jiří Vacek je tiež autorom súboru CD nahrávok “Hovory o józe a mystice” a DVD nahrávok, ktoré vznikali postupne pre potreby hľadajúcich na uľahčenie ich každodennej osobnej praxe. Majstrom vedené meditácie a príhovory, ktoré sú na nich zachytené sú výbornou pomôckou najmä pre tých hľadajúcich, ktorí nemajú pravidelný prístup k spoločným meditáciám s Majstrom, duchovne pokročilým, alebo k meditáciám v skupine.

Hľadajúci majú k dispozícii aj veľké množstvo fotografií duchovných Majstrov včetne Jiřího Vacka a Ramany Mahárišiho na uľahčenie nadviazania spojenia s Majstrom a získanie jeho duchovnej pomoci.

Jiří Vacek sa osobne zúčastňuje pravidelných spoločných meditácií s priateľmi, ktoré považuje na základe vlastných skúseností za najúčinnejšiu možnú pomoc na urýchlenie duchovného pokroku a všetkým úprimným hľadajúcim ich vrelo odporúča. Pri spoločnej meditácii v správnom Duchu (vo Vedomí Ja som) platí ono biblické ”Kde sa dvaja zídu v mojom mene, tam Ja som uprostred nich”, pôsobí samotný Boh svojím božským vedomím Ja som a pokrok hľadajúcich sa urýchľuje, navyše sa spoločným správnym úsilím násobí. Najúčinnejšie sú meditácie za prítomnosti Majstra, ktorého odhalené priame vyžarovanie božstva je nenahraditeľné.

Jiří Vacek je pozývaný aj na prednášky, čo odmieta, pretože je presvedčený, že ľudia z nich odchádzajú na rozdiel od meditácií rovnakí, nezmenení.

Spoločné dvojhodinové meditácie za účasti Jiřího Vacka sa celé roky pravidelne konajú v Prahe, Brne, Hradci Králové a v Olomouci. Týždňové semináre, ktorých býva až 10 týždňov ročne sa postupne konali na rôznych miestach v Čechách a na Slovensku. Spoločné verejné meditácie a semináre vznikali postupne na popud priateľov, ktorí ich aj organizujú a Jiří Vacek sa ich obetavo,  pravidelne zúčastňuje. Okrem verejných meditácií a seminárov poriada pre bližších priateľov niekoľkokrát do týždňa meditácie aj u seba doma v byte. Pre veľký záujem hľadajúcich o spoločné meditácie vznikli tri meditačné klubovne v Prahe, Brne a Olomouci, kde majú hľadajúci možnosť spoločne pravidelne praktikovať, a ktoré Jiří Vacek tiež príležitostne navštevuje.

Okrem toho vznikli weby venované Jiřímu Vackovi, kde priebežne uverejňuje články a príspevky zamerané na našu duchovnú cestu,  jej cieľ a vzájomné vymieňanie skúseností tých, ktorí ju úprimne praktikujú.

Veľké množstvo hľadajúcich, ktorí sa okolo Jiřího Vacka zhromaždili a pravidelne sa stretávajú na spoločných meditáciách a seminároch postupne vytvorilo  neformálne duchovné spoločenstvo. Svojím správnym duchovným úsilím tvoria spojením v Duchu pravé duchovné spoločenstvo, neviditeľnú cirkev, ktorá nemá hranice a obmedzenia, je univerzálna a patria sem všetci, ktorí smerujú k Bohu. To je ono pravé “obcovanie svätých”, v ktorom pri spoločnej meditácii v správnom Duchu (vo vedomí Ja som) dochádza k vzájomnemu posilneniu a k násobeniu jej posobenia. Toto “obcovanie svätých” sa nemusí sa diať len navonok, telesnou prítomnosťou, ale aj vnútorne, duchovne, na diaľku.

Dôkazom účinnosti metodiky duchovnej praxe Jiřího Vacka sú aj niekoľkí priatelia, ktorí vďaka jeho pomoci a vlastným vytrvalým úsilím dosiahli poznanie Ja,  pomáhajú mu vo vedení meditácií a seminárov a sami sú schopní udržiavať duchovný život spoločenstva, Duchovnej školy Jiřího Vacka, aj po jeho odchode.

Na spoločných dvojhodinových verejných meditáciách a týždenných seminároch učí Jiří Vacek hľadajúcich priamu duchovnú prax - ním vypracovanú metodickú “Radu meditácií na Seba si vedomého pozorovateľa ”, ktorá vychádza zo štúdia obrovského množstva kníh všetkých oblastí duchovného života z celého sveta a z jeho dlhoročnou praxou overených postupov, ktoré dohromady tvoria komplexný systém. Prax je premysleným spojením meditácií a cvičení v súlade s duchovnými zákonmi tak, aby ich účinnosť bola čo najvyššia. Základom  praxe  je Mahárišiho átmavičára, ktorá je priamou, tzn. najúčinnejšou a najkratšou cestou k Bohu, pretože obracia pozornosť vedomia na samo vedomie Ja som, čiže na Boha. Duchovné cesty, ktoré nemajú ako hlavnú náplň prax átmavičáry, priamou cestou byť nemôžu, lebo nespĺňajú túto základnú podmienku, a to, že pozornosť sa neobracia a nesmeruje priamo k Bohu, k vedomiu Ja som.

Prax átmavičáry je Jiřím Vackom rozpracovaná z pedagogických dôvodov do “Rady meditácií na Seba si vedomého pozorovateľa”. Táto prax vedie hľadajúcich postupným vedomým riadením smeru pozornosti vedomia na rozlišovanie seba ako Seba si vedomého pozorovateľa od predmetov sveta, tela a výtvorov mysli, ktorými nie sme, až k privráteniu pozornosti na nás samých, na Seba si vedomé vedomie, ktoré všetko nezaujato pozoruje a s ničím pozorovaným sa neztotožňuje. Átmavičára je podľa Mahárišiho cestou od začiatku až do konca, ktorým je poznanie Seba si vedomého božského vedomia Ja som, dosiahnutie vyslobodenia z nebožských zrodov a trvalý život v Bohu.

Boh je nerozlučnou jednotou neprejaveného statického aspektu – Šivy, nehmotného vedomia a bytia a dynamického aspektu – Šakti, tvorivej sily a prejaveného sveta. Preto je prax átmavičáry  doplnená o vnútornú pranajámu, čo je šaktické cvičenie zamerané na očistu od negatívnych energií, vyvedenie hadej sily nad hlavu a vytvorenie svetla a vhodne tak prax átmavičáry dopĺňa, aby sa oba aspekty najvyššej skutočnosti Šiva a Šakti rozvíjali rovnomerne. Pranajáma, aby bola účinná a viedla k očiste a k Bohu, ktorým je vedomie Ja som, Seba si vedomý pozorovateľ, sa cvičí výhradne za súčasného nepretržitého praktikovania átmavičáry.

Okrem vonkajšieho pohľadu na dielo Jiřího Vacka je tu ešte vonkajšiemu zraku skrytá sila duchovného vyžarovania Majstra, ktorý v sebe žije odhalené božské vedomie a skrz neho tak pôsobí moc Ducha svätého. Vďaka tomuto Svetlu mohli vzniknúť diela nabité silou Pravdy, ktorej študovanie rozháňa temnotu nevedomosti, nabíja nás duchovnou silou a navodzuje priamo duchovné stavy, ktoré sú v knihách Jiřího Vacka popisované. Vďaka tejto sile získavajú úprimní hľadajúci pomoc a posilu aj pri meditaciách nahratých na CD a DVD, alebo pri meditaciách na fotky Majstra, ktoré dokážu čiastočne túto silu zachytiť. Vďaka tomuto mohutnému vyžarovaniu pri spoločných meditáciách s Majstrom dochádza k očiste od všetkého zlého a nebožského, oživuje sa zahalené božstvo v nás, posiluje nás a bezpečne vedie tam, kde Majster trvalo žije - k božskému vedomiu Ja som. Takáto pomoc je tým najväčším šťastím, aké nás môže v živote stretnúť a pomoc Majstra sa nedá ničím nahradiť, pretože len horiaca sviečka može zapáliť ďalšiu.

Jiří Vacek vytváral s pomocou Božou spoločenstvo po dlhé roky za cenu veľkej námahy, síl a vyčerpania, ktoré si je ťažké predstaviť. Celým svojím životom nás učí, ako správne naplniť jeho pravý zmysel a dokazuje nám, že pravý duchovný Majster nemusí byť cudzokrajným guruom. My všetci, ktorým sa dostáva jeho pomoci sme mu nekonečne vďační  za jeho ochotu,  ohromnú trpezlivosť a všetko, čo musel obetovať, aby sa s nami podelil o plody duchovnej cesty, ktorú nám tak statočne a dôsledne dopredu po celý svoj život vyšlapával. Neoceniteľný pri tej obrovskej námahe, úsilí a všetkom, čo musel a stále musí kvôli pomoci druhým vytrpieť je jeho láskavý, priateľský prístup a veľký zmysel pre humor. Len v jeho podaní náuky osvetlenej tou ohromnou mocou Ducha sa zdá všetko tak jasné, ľahké a logické. Mať k dispozícii takéto dokonalé podmienky  pre duchovnú cestu v tomto svete je skutočný zázrak, ktorý sa bude len ťažko opakovať. To sú ony budhistické “ Tri klenoty “, Majster, náuka a duchovné spoločenstvo, ktoré si má každý úprimne  hľadajúci vážiť ako pokladu najcennejšieho. Pri každom pohľade na hodiny je dobré mať na pamäti, že vymedzený čas s touto jedinečnou príležitosťou, ktorá nie je ani zďaleka ničím samozrejmým, sa nezadržateľne skracuje, a záleží na každom z nás, ktorým sa tejto Milosti dostáva, aby sme ju  podľa celoživotného príkladu svojho Majstra Jiřího Vacka čo najlepšie využili.