Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nauka - praxe

Příspěvky

Neuvěřitelné: dovolená na cestě

6. 5. 2011

Jiří Vacek

... Je zajímavé, že nikdo se nezapomene nejméně 3 x za den dobře najíst, ale zřejmě si myslí, že duchovní život se bez duchovní potravy, což je správná praxe, obejde. Neobejde. Jak by asi vypadalo naše tělo, kdybychom je 14 dní nechali hladovět? Stejně dopadá náš duchovní život, když jej pravidelně nesytíme. Co říci nemocnému rakovinou plic, který přeruší svou léčbu a 14 dní náruživě kouří? Dovolená z cesty je totéž...

 

Ego není člověk!

5. 5. 2011

Jiří Vacek

... Odstranění ega, ztotožnění vědomí s nevědomým tělem a myslí se dosahuje výhradně átmavičárou, to jest poznáním vědomí, kterým jsme a jeho rozlišením od toho, co nejsme: od těla a mysli. Toto poznání není jednorázová záležitost, ale prohlubující se postup uvědomování naší podstaty, se děje výhradně ve vědomí a nikoliv v mysli. Do mysli se pouze promítají jeho výsledky a zkušenosti s vědomím sebe, ve tvaru myšlenek. Ty však nejsou samy o sobě ani egem, ale ani vědomím našeho pravého Já, Já jsem sebe si vědomé vědomí.

 

Falešní učitelé

20. 4. 2011

Jiří Vacek

... Samsára se neděje sama o sobě, ale je vytvářena tvořivou mocí vědomí, které si vytvořený svět uvědomuje neboli současně pozoruje. Není samovolným dějem mimo veškerou zákonitost, ale řídí se zákonem příčiny a následku. Těmito příčinami, které dění v samsáře ovlivňují, jsou pozornost našeho vědomí a naše činnosti. Ty tvoří naše myšlení, cítění a představování a následné zevní skutky...

 

Ego musí zemřít!

20. 4. 2011

Jiří Vacek

Ego nejen není božské, ale musí dokonce zemřít, chceme-li „vidět“ Boha. Tak nás poučuje bible i karmelitán a opravdový křesťanský mystik Wilfrid Stinissen. To se dozvídáme například na straně 65 jeho knihy „Noc je mým světlem.“ Doslova říká: „Setkání s Bohem znamená smrt právě pro ego.“ Jinými slovy součástí stezky je mystická smrt. Což není nic jiného než smrt ega.

 

Abychom si rozuměli

18. 4. 2011

Jiří Vacek

Každý si může dělat, co chce, ale měl by také vědět, že za své chování nese plnou zodpovědnost. S úžasem pozoruji, jak každý horuje pro právo dělat si co chce, ale nikdo nemluví o povinnostech, které z takového práva vyplývají. A přece každé právo s sebou nese vždy i určité povinnosti. Například ty, že mé právo nemůže porušovat práva druhých.

 

Užitek z televizních zpráv

17. 4. 2011

Jiří Vacek

Při středeční meditaci u nás v bytě pouštím v 7 večer vždy půl hodiny zprávy na ČT 1. Jsou zdrojem velkého poučení o podstatě tohoto světa, že vůbec není božský, ale velmi a velmi nebožský. Proto přátelům říkám, aby si uvědomili, co vše je může na něm potkat. Jako právě teď Japonce při zemětřesení. Nikdo si nemůže být jist, že zítra nebude řada na něm.

 

Setkání v Modre

16. 4. 2011

Jiří Vacek

... Výborná úroveň meditace si vybírala svou daň vyčerpáním duševním i tělesným. Udělal jsem chybu, že jsem si ani jednou neodpočal a nevynechal ani meditaci ani meditační procházku. Jedinou výjimkou, která se stala pravidlem, je odchod ze společné večerní meditace v osm hodin: půl hodiny před koncem. To prostě již nemohu...

 

Blud jógy v praxi

15. 4. 2011

Jiří Vacek

Jak vypadá jóga, která je podle papeže bludem, který škodí duši a podle „společnosti pro studium sekt“ společensky nebezpečným jevem, může každý svobodně myslící člověk posoudit sám například podle knihy Swami Rámy: „Život s himálajskými mistry“. Zejména je poučná kapitola „Život v ášramu Mahátmy Gándhího“.

 

Bláhová nevědomost

10. 4. 2011

Jiří Vacek

Někteří lidé a dokonce i ti, kteří s námi meditují, jsou po letech studia nauky a meditací pod vlivem neuvěřitelné nevědomosti. Vůbec si neuvědomují, že jim jde doslova, nikoliv obrazně, o život. Zejména o ten příští. Žijí v nějakém bláhovém rozpoložení mysli, že dobrý zevní osud a možnost stezky mají zaručeny navždy. Pravdou je pravý opak.

 

Poučení - překlady bible

23. 3. 2011

Jiří Vacek

... Překlad bible v otázce zabití člověka je značně pozměněn. Z původního židovského „nezavraždíš“ překladatelé udělali „nezabiješ“. Takových posunů významů a nesprávných překladů je v bibli celá řada. Ví se o nich, ale nikdo nemá sílu z úcty k tradici navrátit jí původní význam...

 

Kde je Srdce?

14. 3. 2011

Jiří Vacek

Rozporuplným výrokům Ramany Mahárišiho: „Srdce je na pravé straně hrudi, Srdce je Já, Srdce je všude“ rozumím takto. Srdce ve vztahu k osobnosti je středem a sídlem vědomí Já. Jeho moc, důležitost či působení je dáno vědomím Já jsem, které ze Srdce tryská opět dle Mahárišiho do mozku, a tak oživuje naši osobnost. Jelikož je vědomí Já jsem neomezené a je všude a ve všem, je Srdce jako vědomí Já všude...

 

Nový rok 2011

4. 3. 2011

Jiří Vacek

... Nový rok jsme tradičně zahájili společnou meditací, nikoliv u nás doma, ale opět již v klubovně odpoledne. Začali jsme ve tři odpoledne a zůstali do šesti. Na delší sezení mně se již nedostává sil. Opět bylo plno a přátelé pokračovali jako vždy dále i po našem odchodu. Pak nastalo velké balení na Morávku, které trvá téměř celý den...

 

Duchovní slepota

16. 2. 2011

Jiří Vacek

Někteří hledající mají neodolatelnou potřebu učit druhé, co nejen neznají, ale ani sami nedodržují. Tak například nám přátelé nosí pozvánky na seminář, kde se má učit „rozvoj milujucej nehy, sucitu“ a další. Ten, kdo je učí, sám utekl od dobré manželky a od dvou malých dětí pro „lásku“ k jiné ženě, jejíž manželství rovněž rozbili...

 

Zvyky

9. 2. 2011

Jiří Vacek

Zvyky jsou vásany, sklony mysli. Jsou tvořivé, ke svému naplnění směřující síly, jako vše, co mysl vytváří. Proto opakováním se zvyky ustalují a posilují. Pokud jejich provádění přerušíme a zastavíme, jejich síla slábne. Této zákonitosti můžeme cílevědomě využívat na stezce.

 

Lidská nestálost

7. 2. 2011

Jiří Vacek

Lidé nejsou ani dobří ani zlí, ani chytří ani hloupí, ale právě takoví, jaký výtvor mysli je právě v této chvíli ovládá. Pokud říkáme, že je někdo dobrý nebo naopak zlý, říkáme jen to, že u něho převažují dobré nebo zlé sklony v chování a také, a to hlavně, v myšlení. Jednáme v souladu s tím, jak myslíme a cítíme. Nerozhodnost, střídání rozhodnutí, je projevem působení protikladných sil v naší mysli. Každá se nás snaží ovládnout tak, aby se mohla uskutečnit, ale brání jí v tom síly opačné. Proto lidé nejsou stálí, ale proměnliví. Pokud neovládají svou mysl, tak se mění v souladu s tím, co právě v jejich mysli převládá.

 

Zlo z advaity

7. 2. 2011

Jiří Vacek

Samozřejmě advaita není zlo, ale jako všeho, čeho se pokouší zmocnit zlu propadlé ego, škodí; tak škodí i egem a z ega vykládaná advaita. Zapomíná, že základem advaity je právě rozpuštění ega, je základním předpokladem a požadavkem advaity, který jedině umožňuje její správné pochopení. Pro ego není v advaitě místo, a to ani tehdy, když si myslí, že jí rozumí. Ve skutečnosti ego nikdy advaitě nerozumí ani rozumět nemůže, stejně jako tma nikdy nemůže „pochopit“ světlo, natož stát se sama světlem. Přesto se některá ega vytrvale právě o toto pokouší. Místo, aby se snažila o své rozpuštění, vytrvale se staví do postoje nejvyšší Skutečnosti.

 

Základy jediného pravého náboženství

6. 2. 2011

Jiří Vacek

Pro zastření rozumu zlem neduchovní, zlé a Bohu nepřátelské názory nešíří pouze materialisté, ale i někteří lidé, kteří se tváří jako duchovní. Jejich názory jsou proto ještě nebezpečnější než názory lidí Bohu nepřátelských. Protože se jejich šiřitelé tváří duchovně, mnohé hledající ani nenapadne, že šíří názory podporující zlo. Hlásají je společně jak někteří dualisté, tak advaitisté.

 

Těm, kteří nechápou

19. 1. 2011

Jiří Vacek

Ve Vackovi panuje převážně a dlouhodobě hluboký klid a mír, ve kterém září vědomí Já jsem a láska . Odrazem tohoto vnitřního stavu jsou naše společné meditace a semináře. Každý jen poněkud duchovně citlivý účastník zachycuje alespoň částečně tento klid, mír a jas vědomí Já jsem. Dokonce i ti, kteří mě nemají rádi a vytrvale pomlouvají, často naše meditace navštěvují, aby z tohoto klidu čerpali posilu.

 

Pozorování pozorovatele, Štědrý den 2010

6. 1. 2011

Jiří Vacek

Jsme ryzím vědomím Já jsem, jako toto vědomí si tímto vědomím uvědomujeme Sebe, své Já i vše stvořené, což je celý svět, bytosti, předměty a nezapomeňme – i prázdno, nepřítomnost čehokoliv uvědomovatelného, předmětného. Této jediné činnosti vědomí říkáme uvědomování. Činností vědomí je uvědomování. Pokud je toto uvědomování řízené pozorností, mluvíme proto o pozorování. To v podstatě není nic jiného než uvědomování.

 

Ego je ztotožňování

1. 1. 2011

Jiří Vacek

Nikdo se nemůže vzdát svého já, protože to je on sám.  Nemůže se dokonce ani vzdát svého nepravého já, ega, protože není předmětné, není podstatné, ale je trvale vytvářeno ztotožňováním se s tělem a s výtvory naší mysli. Proto přesně vzato, ego není ztotožnění s tělem a s myslí, ale trvalým a nepřetržitým ztotožňováním se s nimi. Totožnost je jednorázová, ztotožňování je trvalé a právě to neustále ego vytváří.

 

O světle a tmě

29. 12. 2010

Jiří Vacek

Mnozí hledající, ač se nacházejí ve stavu ega neboli naprosté odloučenosti od Nejvyšší Skutečnosti, Boha, snaží se jí pochopit rozumem. Někdy nejen pochopit, ale i uchopit: zaměnit ji za pouhý názor, výtvor své mysli, která tone v nevědomosti. Takové snahy jsou nejen marné – pokoušejí se o nemožné, ale i velmi nebezpečné, protože docházejí právě na podkladě své nevědomosti zákonitě k nesprávným závěrům.

 

Jak konat boží vůli

25. 12. 2010

Jiří Vacek

Je jistě dobré chtít konat boží vůli. Lepší je nechat Boha, aby konal sám. Právě to je pravá odevzdanost: nebránit Bohu v jeho působení, odsunout sebe stranou, abychom Bohu nepřekáželi. Kdo také chce znát boží vůli v jednotlivých záležitostech, musí se jej ptát. Když se zeptáme, určitě nám dříve či později nějak odpoví.

 

Odchody od mistra

23. 12. 2010

Jiří Vacek

Někteří hledající vyhledávají roky naši pomoc, dokonce chodí i meditovat k nám do bytu, ale zřejmě se za celou dobu nic nenaučili a nepochopili. Nepracují na své očistě ani si neváží milosti, která se jim dostává a jsou proto smeteni ze stezky prvým větším výronem sil zla, který se jim z nitra uvolní.

 

Jsem-li pozorovatelem, Bůh je činitelem

15. 12. 2010

Jiří Vacek

Velký český mistr Bedřich Hejhal říkal: „Jsem-li činitelem, Bůh je pozorovatelem. Jsem-li pozorovatelem, Bůh je činitelem.“ To je obrovská pravda a berme ji doslova. Když jsme v nevědomosti ega činiteli, ztotožňujeme se s činným tělem a myslí a sklízíme výsledky svých činů. Plníme svou vůli, vůli ega a nikoliv boží a Bůh v tomto případě zůstává nečinným pozorovatelem. Když v sobě objevíme pozorovatele, vše pozorující, sebe si vědomé vědomí a zůstáváme v něm ...

 

Ego není božské

8. 12. 2010

Jiří Vacek

Řekneme-li o něčem, že je „božské,“ vyjadřujeme tím přesvědčení, že je to dokonalé, krásné, prostě vrchol dobra. Říkat o egu, že je božské, znamená mu připisovat tyto vlastnosti. Ego však není dokonalé, krásné ani dobré, a proto není ani božské. V křesťanství je ego symbolizováno padlým Adamem, bytostí, která zavrhla Boha a byla proto z božské úrovně projevu, bible jej nazývá ráj, vyhnána...

 

Čistému vše čisté, zlému vše zlé

30. 11. 2010

Jiří Vacek

Tak jako platí „čistému vše čisté“, tak platí i „zlí vidí všude jen zlo a zlé.“ Samozřejmě jako vždy musíme i tyto pravdy uplatňovat ve správném duchu a se správným rozlišením a nikoli mechanicky. Vše není vždy čisté a zlé skutečně – byť relativně existuje… To, co nauku oživuje a oduchovňuje je Duch a nikoliv tupé a mechanické myšlení bez rozlišování...

 

O desátcích

30. 11. 2010

Jiří Vacek

Pokud někdo považuje naše vydávání knih za obchod, do kterého mu nic není, za nějaký supermarket, do kterého může si jít nakoupit nebo nemusí, jak si usmyslí, tak toho mnoho z duchovní zákonitosti nepochopil. My nepodnikáme, ale šíříme tu nejlepší duchovní literaturu, jaká existuje. To je obrovská duchovní služba a milost, kterou hledajícím poskytujeme a kterou její účastníci přijímají a takto ji mají i brát...

 

Chybující hledající

16. 11. 2010

Jiří Vacek

... Pro upřímného hledajícího je důkladné pochopení podstaty mistrovství, důležitosti mistra a správného chování k němu naprosto zásadní. Vždy by měl mít na mysli, že bez mistra nemůže dosáhnout poznání a tím méně vysvobození. Zdar jeho stezky je proto podstatně závislý na tom, zda získá mistra, přesně řečeno, jeho pomoc nebo nikoliv. Mnoho hledajících si není této pravdy vědomo. Nechápou, co pro ně získání mistrovy pomoci znamná ani co mistr je a proto se k němu ke své obrovské škodě chovají nesprávně. Výsledkem je, že jim mistr nemůže pomoci a ani nemá pro ně samé důvod jim pomáhat...

 

Míla Tomášová: Vnitřní pramen

23. 10. 2010

Jiří Vacek

Četl jsem (str. 75): „Nejvyšší oběť je absolutní vzdání se ega i átmana. Jen tak se může (co – ego?) plně uvědomit v brahma – v Bohu“.

Tomu nerozumím. Ego není věc, kterou můžeme podle svého přání odložit ze své vůle, kdykoliv se nám zachce. Ego je také zlo a nevidím v tom, když se jej vzdáme, jakoukoliv oběť, ale jen zisk. Ego je stav nevědomosti, ve kterém sebe, své vědomí neboli átman ztotožňujeme s tělem a s myslí.

 

Stvoření světa z ničeho?

16. 10. 2010

Jiří Vacek

... Materialismus, který tvrdí, že svět vznikal sám od sebe samovývojem hmoty, není ničím jiným, než víra v tuto skutečně zázračnou moc a schopnosti hmoty. Je náboženstvím, ve kterém je hmota uctívána jako Bůh...

... Věda, která popírá existenci zázraků, nás najednou přesvědčuje, že svět vznikl působením nikoliv jediného zázraku, ale celou jejich řadou, které opětně na sebe přesně a vskutku zázračně navazují...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

následující »